• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Kerkdiensten

Ds. P. de Vries /

Avonddienst

17 mrt2019 17:00

Schriftlezing : Psalmen 121


Liturgie:

Ps. 33 : 10
Ps. 13 : 1
Schriftlezing:  Psalmen 121
Ps. 121  : 1, 2, 3 en 4
Ps. 91 : 1 en 5
Ps. 134 : 3
Prediking n.a.v.: Psalmen 121
Psalmen 121
1 Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Zondag 3
(op de wijs van Psalm 66)

God heeft de mens niet boos geschapen,
maar goed en naar Zijn evenbeeld,
en hem gerechtigheid ten leven,
en heiligheid ook toebedeeld.
Zo kon hij recht zijn Schepper kennen,
liefhebben Hem, met heel zijn hart,
om eeuwiglijk met Hem te leven,
Hem lovend, vrij van zond' en smart.

 

Adam en Eva zijn gevallen
door hunne ongehoorzaamheid,
aller natuur is nu verdorven,
’t hart aan de zonde toegewijd.
Wij zijn ontvangen en geboren
in zonden, dus geheel onrein.
Alleen wie God heeft uitverkoren
zal door Gods Geest gewassen zijn.

 

Ach, wij zijn zo totaal verdorven,
dat wij in deze droeve staat,
gans onbekwaam zijn tot het goede,
en ook geneigd tot alle kwaad.
Tenzij dan dat wij uitverkoren,
vernieuwd zijn, binnen in ’t gemoed,
en door Gods Geest zijn weergeboren,
gereinigd ook door Christus' bloed.

  • © hersteld hervormde kerk 2019