Meer over Kerkdiensten

Ds. D.H.J. Folkers

Ochtenddienst

22 nov2020 09:30

Schriftlezing: Lukas 12 : 22 - 34


Liturgie:

Ps. 89 : 19 (ivm overlijden mevr. de Jong-Mourits 

Schriftlezing: Lukas 12 : 22 - 34
Ps. 46 : 1
Ps. 89 : 8

Prediking n.a.v.: Lukas 12 vers 22-32
Thema: De Heere Jezus leert ons om heilig onbezorgd te zijn.
- Gods zorg voor Zijn schepping (vers 22-31)
- De verzekering van Gods welbehagen (vers 32a) 
- De gave van Gods koninkrijk (vers 32b)


Vragen voor de kinderen / jongeren
1. Hoe kunnen we in de schepping (natuur) zien dat God een Vader is Die zorgt? Welke voorbeelden geeft de Heere Jezus in de Lucas 12:22-34?
2. Wat is een kudde?
3. De Heere Jezus zegt ons dat we ons niet over de alledaagse dingen zorgen hoeven te maken, maar Gods Koninkrijk moeten zoeken. Waarom, zegt Jezus, hoeven we ons geen zorgen over het alledaagse te maken?
4. Hoeveel tijd zou je overhouden als je je geen zorgen over het alledaagse meer maakt?
5. Waar wil de Heere dat we die tijd mee vullen?
6. Waarom worden gelovigen een kleine kudde genoemd?
7. De Heere belooft het Koninkrijk aan de gelovigen. Welk onderpand krijgen ze van die belofte, om zeker te zijn dat God de belofte geeft? Weet je nog wat een onderpand is?

Lukas 12 : 22 - 34
22 En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult.
23 Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding.
24 Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven?
25 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
26 Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd?
27 Aanmerkt de lelien, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; en Ik zeg u: ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze.
28 Indien nu God het gras dat heden op het veld is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, hoeveel meer u, gij kleingelovigen!
29 En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig.
30 Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; maar uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft.
31 Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
32 Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.
33 Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft.
34 Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn.

Collecten overmaken:

Nu u niet in de dienst aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om uw bijdrage voor de collecten over te maken op de onderstaande rekeningen: 
 
- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 


Ook aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan de meeluisteraars vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:

 

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’

  • © hersteld hervormde kerk 2020