Meer over Kerkdiensten

Ds. G. de Greef

Ochtenddienst

27 sep2020 09:30

Schriftlezing: Lukas 13 : 22 - 30


Liturgie:

Ps. 27 : 3

Ps. 99 : 2
Schriftlezing: Lukas 13 : 22 - 30
Ps. 119 : 84
Ps. 118 : 10
Ps.  : 

Prediking n.a.v.:Lukas 13 vers 23 en 24

Lukas 13 : 22 - 30
22 En Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende, en richtende Zijn reis naar Jeruzalem.
23 En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen:
24 Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;
25 Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn, en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt.
26 Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd.
27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid!
28 Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham, en Izak, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar ulieden buiten uitgeworpen.
29 En daar zullen er komen van Oosten en Westen, en van Noorden en Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
30 En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

Collecten overmaken:

Nu u niet in de dienst aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om uw bijdrage voor de collecten over te maken op de onderstaande rekeningen: 
 
- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 


Ook aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan de meeluisteraars vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:

 

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’

  • © hersteld hervormde kerk 2020