Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Ds. H. Lassche / Bijbellezing

Avonddienst

28 feb2024 19:30

Schriftlezing: Mattheüs 26 : 36 - 56

Liturgie:

Ps. 56 : 1
Ps. 4 : 4
Schriftlezing: Mattheüs 26 : 36-56
Ps. 77 : 2 en 3
Ps. 31 : 12 en 13
Ps. 73 : 13
 
Tekst voor de prediking: Mattheüs 26 : 36 - 56
Thema: Jezus in Gethsémané
- De slapende discipelen
- Het genaderde uur
- De opstaande Jezus
 
Mattheüs 26 : 36 - 56
36 Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben.
37 En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, begon Hij droevig en zeer beangst te worden.
38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.
39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan? doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.
40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken?
41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!
43 En komende bij hen, vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard.
44 En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.
45 Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.
46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt.
47 En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks.
48 En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem.
49 En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem.
50 Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.
51 En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.
52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
53 Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?
54 Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet?
55 Ter zelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen;
56 Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende.

Liturgie GBS

Collecten overmaken:

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 


Ook aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan u als meeluisteraar vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:

 

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’

Vrijwillige bijdrage

 

 

Vragen bij prediking

Hieronder vindt u / jij  eventueel vragen bij de prediking als PDF bestand. 

Met deze vragen kunt u / jij nadenken en of napraten over de gehouden prediking. 

 

 

Vragen:  

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024