Meer over Kerkdiensten

Ds. J. Joppe / Nehemia (16)

Ochtenddienst

25 aug2019 09:30

Schriftlezing : Nehemia 12 : 27 - 47

Dienst der offerande:
- aflosing schuld
- kerkvoogdij
- predikantsplaats

 


Liturgie:

Ps. 147 : 1
Ps. 51 : 1
Schriftlezing: Nehemia 12 : 27 - 47
Ps. 118 : 1 en 7
Ps. 97 : 7
Ps. 4 : 4
Prediking n.a.v.: Nehemia 12 : 30, 31, 38 en 43
Thema: De inwijding van e muren van Jeruzalem
- De reiniging (vers 30)
- De optocht (vers 31 en 38)
- De vrolijkheid (vers 43)

27 In de inwijding nu van Jeruzalems muur, zochten zij de Levieten uit al hun plaatsen, dat zij hen te Jeruzalem brachten, om de inwijding te doen met vreugde, en met dankzeggingen, en met gezang, cimbalen, luiten, en met harpen.
28 Alzo werden de kinderen der zangers verzameld, zo uit het vlakke veld rondom Jeruzalem, als uit de dorpen van de Netofathieten;
29 En uit het huis van Gilgal, en uit de velden van Geba en Asmaveth; want de zangers hadden zich dorpen gebouwd rondom Jeruzalem.
30 En de priesters en de Levieten reinigden zichzelven; daarna reinigden zij het volk, en de poorten, en den muur.
31 Toen deed ik de vorsten van Juda opgaan op den muur; en ik stelde twee grote dankkoren en omgangen, een ter rechterhand op den muur, naar de Mistpoort toe.
32 En achter hen ging Hosaja, en de helft der vorsten van Juda.
33 En Azarja, Ezra, en Mesullam,
34 Juda, en Benjamin, en Semaja, en Jeremia;
35 En van de priesters kinderen met trompetten: Zecharja, de zoon van Jonathan, den zoon van Semaja, den zoon van Matthanja, den zoon van Michaja, den zoon van Zakkur, den zoon van Asaf;
36 En zijn broeders, Semaja, en Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, en Juda, Hanani, met muziekinstrumenten van David, den man Gods; en Ezra, de schriftgeleerde, ging voor hun aangezicht heen.
37 Voorts naar de Fonteinpoort, en tegen hen over, gingen zij op bij de trappen van Davids stad, door den opgang des muurs, boven Davids huis, tot aan de Waterpoort, tegen het oosten.
38 Het tweede dankkoor nu ging tegenover, en ik achter hetzelve, met de helft des volks, op den muur, van boven den Bakoventoren, tot aan den breden muur;
39 En van boven de poort van Efraim, en boven de Oude poort, en boven de Vispoort, en den toren Hananeel, en den toren Mea, tot aan de Schaapspoort, en zij bleven staan in de Gevangenpoort.
40 Daarna stonden de beide dankkoren in Gods huis; ook ik en de helft der overheden met mij.
41 En de priesters, Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Zacharja, Hananja, met trompetten;
42 Voorts Maaseja, en Semaja, en Eleazar, en Uzzi, en Johanan, en Malchia, en Elam, en Ezer; ook lieten zich de zangers horen, met Jizrahja, den opziener.
43 En zij offerden deszelven daags grote slachtofferen, en waren vrolijk; want God had hen vrolijk gemaakt met grote vrolijkheid; en ook waren de vrouwen en de kinderen vrolijk; zodat de vrolijkheid van Jeruzalem tot van verre gehoord werd.
44 Ook werden ten zelfden dage mannen gesteld over de kameren, tot de schatten, tot de hefofferen, tot de eerstelingen en tot de tienden, om daarin uit de akkers der steden te verzamelen de delen der wet, voor de priesteren en voor de Levieten; want Juda was vrolijk over de priesteren en over de Levieten, die daar stonden.
45 En de wacht huns Gods waarnamen, en de wacht der reiniging, ook de zangers, en de poortiers, naar het gebod van David en zijn zoon Salomo.
46 Want in de dagen van David en Asaf, van ouds, waren er hoofden der zangers, en des lofgezangs, en der dankzeggingen tot God.
47 Daarom gaf gans Israel, in de dagen van Zerubbabel, en in de dagen van Nehemia, de delen der zangers en der poortiers, van elk dagelijks op zijn dag; en zij heiligden voor de Levieten, en de Levieten heiligden voor de kinderen van Aaron.

Gespreksvragen:

Nu de zondagsschool, de JMV en de JV gestopt zijn, is er in de gezinnen hopelijk extra tijd over om over de preek na te praten.
Deze vragen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.

Ook als men alleen is, kan er n.a.v. deze vragen verder over de preek worden nagedacht.

 

Uitleg:

Door hieronder op "vragen" te klikken kan u de vragen als PDF bestand openen en/of afdrukken.  De nieuwe vragen worden er uiterlijk zaterdagavond bovenaan toegevoegd

 

Hieronder voor de laatste keer deze zomerperiode de gespreksvragen.

Zondagmorgen 25 augustus: vragen

 

Zondagmorgen 18 augustus: vragen

Zondagmorgen 04 augustus: vragen

Zondagmorgen 21 juli: vragen

Zondagmorgen 14 juli : vragen

Zondagmorgen 07 juli : vragen

  • © hersteld hervormde kerk 2019