Meer over Kerkdiensten

Ds. N. P. J. Kleiberg

Ochtenddienst

01 sep2019 09:30

Schriftlezing : Lukas 10 : 25 - 37

Dienst der offerande:
- diaconie
- kerkvoogdij
- opleiding predikanten

 

Liturgie:

Ps. 103 : 8 en 9  ( i.v.m. overlijden dhr. G. Fix)
Ps.  : 
Schriftlezing: Lukas 10 : 25 - 37
Ps. 41 : 1, 3 en 4
Ps. 119 : 88
Ps. 77 : 6 en 7

Prediking n.a.v.: Lukas 10 vers 25, 30 en 37

Thema: Van barmhartigheid leven
1e. een hoogmoedige vraag (vs. 25)
2e. een onderwijzende gelijkenis (vs. 30)
3e. een ontdekkend antwoord (vs. 37.)


Lukas 10 : 25 - 37

Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven?
26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?
27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.
28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.
29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?
30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.
31 En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.
32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.
33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.
34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.
35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.
36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?
37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.
 

Gespreksvragen:

Nu de zondagsschool, de JMV en de JV gestopt zijn, is er in de gezinnen hopelijk extra tijd over om over de preek na te praten.
Deze vragen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.

Ook als men alleen is, kan er n.a.v. deze vragen verder over de preek worden nagedacht.

 

Uitleg:

Door hieronder op "vragen" te klikken kan u de vragen als PDF bestand openen en/of afdrukken.  De nieuwe vragen worden er uiterlijk zaterdagavond bovenaan toegevoegd

 

Hieronder voor de laatste keer deze zomerperiode de gespreksvragen.

Zondagmorgen 25 augustus: vragen

 

Zondagmorgen 18 augustus: vragen

Zondagmorgen 04 augustus: vragen

Zondagmorgen 21 juli: vragen

Zondagmorgen 14 juli : vragen

Zondagmorgen 07 juli : vragen

  • © hersteld hervormde kerk 2019