Meer over Kerkdiensten

Ds. J. Joppe / Goede Vrijdag

Avonddienst

19 apr2019 19:30

Schriftlezing: Lukas 23 : 44-56


Dienst der offeranden:
- diaconie
- kerkvoogdij
- predikantsplaats

 

Liturgie:

Ps. 31 : 4 en 12
Ps. 40 : 4
Schriftlezing:  Lukas 23 : 44 - 56
Ps. 85 : 1 en 4
Ps. 27 : 3
Ps. 3 : 4
Prediking n.a.v.: Lukas 23 vers 47 - 49
Thema: De uitwerking van het sterven van Christus
- Een belijdenis bij het kruis
- Het verlaten van het Kruis
- Het zien op het kruis

44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
45 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door.
46 En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.
47 Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.
48 En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten.
49 En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
50 En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man,
51 (Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel) van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte;
52 Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.
53 En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.
54 En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.
55 En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.
56 En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.

Vernederd door Christus’ vernedering

Toen Petrus in de paaszaal stond,
kroop daar zijn Meester op de grond,
Hij waste ieders voeten.
Men streed om wie de meeste was,
tot Jezus hen de les nu las,
die wij ook leren moeten.

 

Om hen die les te doen verstaan,
is Hij naar Golgotha gegaan,
waar Hij Gods toorn ging dragen.
tot heil voor een hoogmoedig hart,
dat God niet dient en and’ren tart.
O, wonder welbehagen!

 

Wie hier niet door vernederd wordt,
verhardt zijn hart, doet God tekort
en kan Hem niet behagen.
Wie dóórleeft en zijn haat nog voedt,
hoogmoedig, met een boos gemoed,
zal zelf Gods toorn eens dragen.

 

O, Heere! Leer mij door Uw smart,
dan kniel ik met verbroken hart
door ’t bloed dat wilde boeten.
Dan sta ik boven niemand meer,
maar buig mij ook voor and’ren neer,
dan was ik hen de voeten.

 

ds. C.J. Meeuse

  • © hersteld hervormde kerk 2019