Meer over Kerkdiensten

Ds. J. Joppe / Heilig Avondmaal

Ochtenddienst

24 nov2019 09:30

Schriftlezing : Psalmen 143

Dienst der offerande:
- aflosing schuld
- kerkvoogdij
- predikantsplaats

-Avondmaalsbekers: Hospice HW. Zuid-Beijerland

 


Liturgie:

Ps. 143 : 1
Schriftlezing: Psalmen 143
Ps. 25 : 1 en 2
Ps. 143 : 8 en 9
Ps. 63 : 1 en 2
Ps. 26 : 1, 3 en 7 
Ps. 91 : 1
Prediking n.a.v.: psalmen 143 vers 8 en 9
Een hartelijk verlangen naar Gods goedertierenheid

Psalmen 143
1 Een psalm van David. O HEERE! hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen; verhoor mij naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid.
2 En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.
3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen, die over lang dood zijn.
4 Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij.
5 Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij mijzelven van de werken Uwer handen.
6 Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela.
7 Verhoor mij haastelijk, HEERE! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.
8 Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.
9 Red mij, HEERE! van mijn vijanden; bij U schuil ik.
10 Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land.
11 O HEERE! maak mij levend, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.
12 En roei mijn vijanden uit, om Uw goedertierenheid, en breng hen om, allen, die mijn ziel beangstigen; want ik ben Uw knecht.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2019