Meer over Kerkdiensten

Ds. J. Joppe / voorber H. A.

Ochtenddienst

08 sep2019 09:30

Schriftlezing : Exodus 16 : 1 - 15

Om 12.00 uur preekbespreking met de kinderen van de zondagsschool.

Dienst der offerande:
- st. Friedensstimme
- kerkvoogdij
- predikantsplaats


Liturgie:

Ps. 146 : 5
Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Exodus 16 : 1 - 15 
Ps. 78 : 12 en 13 
Ps. 105 : 22
Ps. 136 : 1 en 26 
Prediking n.a.v.: Exodus 16 vers 2, 4 en 15
- een murmurerend volk
- een genadige God
- een vervulde belofte

Avondmaalsformulier : klik hier.
Exodus 16
1 Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israels in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinai, aan den vijftienden dag der tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren.
2 En de ganse vergadering der kinderen Israels murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron, in de woestijn.
3 En de kinderen Israels zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des HEEREN, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten! Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door den honger te doden.
4 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga, of niet.
5 En het zal geschieden op den zesden dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen.
6 Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israels: Aan den avond, dan zult gij weten, dat u de HEERE uit Egypteland uitgeleid heeft;
7 En morgen, dan zult gij des HEEREN heerlijkheid zien, dewijl Hij uw murmureringen tegen den HEERE gehoord heeft; want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert?
8 Voorts zeide Mozes: Als de HEERE ulieden aan den avond vlees te eten zal geven, en aan den morgen brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat de HEERE uw murmureringen gehoord heeft, die gij tegen Hem murmureert; want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen den HEERE.
9 Daarna zeide Mozes tot Aaron: Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israels: Nadert voor het aangezicht des HEEREN, want Hij heeft uw murmureringen gehoord.
10 En het geschiedde, als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israels sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des HEEREN verscheen in de wolk.
11 Ook heeft de HEERE tot Mozes gesproken, zeggende:
12 Ik heb de murmureringen der kinderen Israels gehoord; spreek tot hen, zeggende: Tussen twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben.
13 En het geschiedde aan den avond, dat er kwakkelen opkwamen, en het leger bedekten; en aan den morgen lag de dauw rondom het leger.
14 Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.
15 Toen het de kinderen Israels zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.
 

Gespreksvragen:

Nu de zondagsschool, de JMV en de JV gestopt zijn, is er in de gezinnen hopelijk extra tijd over om over de preek na te praten.
Deze vragen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.

Ook als men alleen is, kan er n.a.v. deze vragen verder over de preek worden nagedacht.

 

Uitleg:

Door hieronder op "vragen" te klikken kan u de vragen als PDF bestand openen en/of afdrukken.  De nieuwe vragen worden er uiterlijk zaterdagavond bovenaan toegevoegd

 

Hieronder voor de laatste keer deze zomerperiode de gespreksvragen.

Zondagmorgen 25 augustus: vragen

 

Zondagmorgen 18 augustus: vragen

Zondagmorgen 04 augustus: vragen

Zondagmorgen 21 juli: vragen

Zondagmorgen 14 juli : vragen

Zondagmorgen 07 juli : vragen

  • © hersteld hervormde kerk 2019