• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Nieuws

Zendingsbijeenkomst

15 december 2018

D.V. zaterdag 15 december 2018 wordt een informatiebijeenkomst belegd met als thema: “Roeping, een noodzaak!?”


Er zullen twee lezingen worden gehouden:
• “Ben ik geroepen?” door ds. B.D. Bouman
Een pastorale lezing over het nut en noodzaak van een roeping om te werken in Gods Koninkrijk!”
• “De rol van de roeping in de realiteit van het zendingswerk” door drs. G. Nieuwenhuis
Deze lezing zal een beeld schetsen van het dagelijks leven van een zendingswerker waarin, naast mooie momenten, ook de moeilijke kant van het werk aan de orde gesteld zal worden.
• De bijeenkomst zal worden geleid door  ds. W.M. Mulder.


Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken en/of geïnteresseerd is in het zendings-werk. Van harte uitgenodigd op D.V. zaterdag 15 december 2018, in de zaal van het kerkelijk bureau, Vendelier 51-D, Veenendaal. De dag start om 9.30 uur en na de lunch (die inbegrepen is) wordt de dag om 13.30 uur afgesloten. 
In verband met de lunch stellen we het op prijs dat u zich aanmeldt via www.hhk.nl/zendingsbijeenkomst of door te bellen met bureau zending: 0318-505541.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2018