• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Tien geboden des Heeren (2017)

Gebod,

luisteren

n.a.v. H. Catechismus zondag 34,    Het eerste gebod:
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben
n.a.v. H. Catechismus zondag 35,    Het tweede gebod:
Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken
n.a.v. H. Catechismus zondag 36,   Het derde gebod: deel 1
Gij zult den Naam des HEEREN niet ijdellijk gebruiken
n.a.v. H. Catechismus zondag 37,   Het derde gebod: deel 2
Gij zult den Naam des HEEREN niet ijdellijk gebruiken
n.a.v. H. Catechismus zondag 38,   Het vierde gebod:
Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt
n.a.v. H. Catechismus zondag 39,   Het vijfde gebod:
Eer uw vader en uw moeder
n.a.v. H. Catechismus zondag 40,   Het zesde gebod:
Gij zult niet doodslaan
n.a.v. H. Catechismus zondag 41,   Het zevende gebod: deel 1
Gij zult niet echtbreken
n.a.v. H. Catechismus zondag 41,   Het zevende gebod: deel 2
Gij zult niet echtbreken
n.a.v. H. Catechismus zondag 42,   Het achtste gebod:
Gij zult niet stelen
n.a.v. H. Catechismus zondag 43,   Het negende gebod:
Gij zult geen vals getuigemis geven
n.a.v. H. Catechismus zondag 44,   Het tiende gebod:deel 1
Gij zult niet begeren
n.a.v. H. Catechismus zondag 44,   Het tiende gebod:deel 2
Gij zult niet begeren
  • © hersteld hervormde kerk 2019