Dagelijks Woord

Meer over Algemeen

Meditatie:

HET WONDER VAN PINKSTEREN VERKLAARD DOOR HET WOORD

Maar dit is het wat gesproken is door den profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees.

Handelingen 2 vers 16-17a

In de vroege morgen van Pinksteren zijn velen in Jeruzalem opgeschrikt door het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. De tekenen van een geweldige gedreven wind en verdeelde tongen als van vuur zijn onverklaarbaar. Velen verwonderen zich en vragen zich af: ‘Wat wil toch dit zijn?’ Anderen spotten met Gods werk.

Dan staat Petrus op. Kortgeleden verloochende hij zijn Meester, maar nu spreekt hij vrijmoedig door de Heilige Geest. Eenvoudig weerlegt hij de spotters. Het is te vroeg om dronken te zijn. En daarna maakt hij duidelijk wat er wel aan de hand is.

Hij beroept zich niet op het apostolisch gezag, maar toont aan vanuit het Woord wat er hier gebeurt. Wat is dit een wijsheid, die de Heere schenkt. Zo moet ook vandaag iemand die de Heere vreest altijd terugvallen op Gods eigen Woord. Petrus zegt niet dat al Gods kinderen beleven dat de Heilige Geest is uitgestort. Daarmee zou hij terugvallen op zijn eigen bevinding. Hij mag eenvoudig laten zien dat de Heere werkt volgens Zijn eigen belofte. Wat hier gebeurt is geprofeteerd door Joël. Het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest is alleen te verklaren vanuit de Schrift.

Petrus geeft een citaat uit Joël 2. Joël profeteerde in een tijd waarin Gods oordelen over de wereld gingen. Het was in een tijd van geestelijk verval, dat de Heere kwam te bezoeken met eensprinkhanenplaag en grote droogte. De enige weg tot ontkoming werd ook aangewezen: ‘Bekeert u tot Mij met uw ganse hart. Scheurt uw hart en niet uw klederen.’ Er volgt een wonderlijke wending. De Heere ziet nog om naar Zijn volk. Joël profeteert over de komst van Christus als de ‘Leraar ter gerechtigheid’ en ook over de Heilige Geest. De Heere belooft dat Hij Zijn ‘Geest zal uitgieten over alle vlees.’

Dat is nu de profetie waarop Petrus mag teruggrijpen op de Pinksterdag. Petrus krijgt door de Heilige Geest inzicht in de Schriften. De Heere stort Zijn Geest uit. Dat is overvloedig, zoals een waterval blijft stromen. En wat hebben wij de Heilige Geest nodig in onze dagen, waarin er zoveel geweld uitgeoefend wordt door de geest uit de afgrond.

Petrus laat zien dat de Heere door Zijn Woord en Geest onderwijs geeft. Dat geldt in het bijzonder in de wedergeboorte. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij maakt eerlijk en opent het zielsoog zodat er op Christus gezien wordt. We lezen het in Handelingen 2. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, worden drieduizend mensen bekeerd. Petrus krijgt door de Geest inzicht in het borgwerk van Christus. Daar spreekt hij over vanuit het Woord op de Pinksterdag.

De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. Hij werkt door in allerlei verschil-lende mensen: in zonen en dochters, in jongelingen en ouden, in dienstknechten en dienstmaagden. Werkt Gods Geest ook in u? En in jou?

P. Verhaar v.d.m.

  • © hersteld hervormde kerk 2024