• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Algemeen

Meditatie:

EEN GOEDE TIJDSBESTEDING

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Psalm 90:12

 

Een dag telt 24 uur. Een deel van die tijd slapen we. Een ander deel zijn we op school, op het werk of thuis. Natuurlijk is er ook vrije tijd. Hoe brengen we die door? Kost uw hobby veel tijd? Hoeveel tijd besteed jij per dag aan het bezoeken en bijhouden van sociale media? Eén uur of meer? En hoeveel tijd zijn we op een dag bezig met bidden en Bijbellezen? Ga dat eens na!
Misschien schrik je wel net als die man. Toen hij z’n dagprogramma op een rijtje zette met de tijden erbij, bleef er niet veel tijd over voor de Heere… 
Mijn moeder haalde vroeger regelmatig de spreuk aan: ‘De tijd gaat snel, gebruik haar wel.’ Mozes heeft het daar ook over in Psalm 90. In vers 10 zegt hij dat we naar het einde ‘vliegen’. De tijd vliegt niet, maar wij vliegen daarheen. Dan moeten we voor God verantwoording afleggen van onze tijdsbesteding. Wat hebben we met Gods tijd, dat is genadetijd, gedaan? Zijn we dan goed met die kostbare tijd omgegaan of hebben we die tijd verkwist met nietsdoen of nutteloos tijdverdrijf? We kunnen onze tijd nooit meer over-doen! 
Voor een goede tijdsbesteding is het gebed van Mozes nodig: ‘Leer ons alzo onze dagen tellen.’ Wij tellen in jaren, maar de Heere moet ons leren onze dagen te tellen. Ons leven bestaat uit dagen en die dagen moeten we tellen, dat wil zeggen: goed besteden, gebruiken om God te zoeken en door genade te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Dat zegt de Heere Jezus ook in de Bergrede: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid.’
Neem als eerste op de dag tijd om de Heere te zoeken in het gebed en door het lezen van Zijn Woord. Sta daarvoor - net als Luther - op een drukke dag wat eerder op.
Wie z’n dagen niet leert tellen, denkt er niet aan dat eens de laatste dag aanbreekt. Dit gebed van Mozes maakt duidelijk: het zijn misschien nog maar een paar dagen en dan moet je voor God verschijnen. Dan wordt de tijd verwisseld met de eeuwigheid. Denkt u daar wel eens aan? Ben jij bereid om de Heere te ontmoeten? Dat ben je als je een wijs hart hebt ontvangen. Daarvoor is Christus naar deze aarde gekomen.
Mozes vraagt niet om veel verstand of geleerdheid. Hij vraagt ook niet om rijkdom of eer. Dat zijn maar tijdelijke en vergankelijke dingen. Mozes heeft net als wij een wijs hart nodig. In het paradijs hadden we een verstandig hart. Daar konden we God onze Schepper recht kennen en Hem van harte liefhebben. Maar door de zondeval hebben we een dwaas en zondig hart.
Op het gebed wil de Heere ons een wijs of nieuw hart geven dat de Heere vreest en liefheeft en met het oog op een goede tijdsbesteding elke dag vraagt: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Wat een zegen als je met een wijs hart je leven in Zijn dienst wil besteden en tot Zijn eer mag leven. Dat zal door je mede-studenten en collega’s, maar ook via sociale media opgemerkt worden! De Heere kan en wil nog wijze harten schenken. Het is nog genadetijd! Bidt maar met Mozes mee.

Ds. J. Joppe

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019