Meer over Algemeen

Meditatie:


HOOG BEZOEK...

Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; om te verschijnen degenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op de weg des vredes.
Lukas 1: 78 - 79

Wie krijgt er wel eens hoog bezoek? Hoog bezoek is bezoek van mensen waar we vanwege hun ambt of functie tegen opzien. Dat kan de koning zijn, de burgemeester, de dokter, een dominee, evangelist of pastoraal werker. 
In bovenstaande tekstwoorden zingt de oude priester Zacharias over hoog bezoek. Maandenlang heeft hij het zwijgen ertoe moeten doen, omdat God hem de mond had gesloten vanwege zijn ongeloof. Nu zijn zoon Johannes geboren is, kan hij weer spreken en zingen. In het slotakkoord van zijn lofzang zingt Zacharias over hoog bezoek: ‘Met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte.’ Hij spreekt hier - vervuld met de Heilige Geest - over de komst van Christus. 
Allereerst geeft hij de oorzaak aan van dat hoge bezoek: ‘Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods.’ De innerlijke bewegingen der barmhartigheid spreken van Gods tere liefde en ontferming. God nam redenen uit Zichzelf. God is een-en-al bewogen-heid in Zichzelf met een verloren wereld. Gods barmhartigheid is die liefde van God voor ons mensen, waartoe Hij in geen enkel opzicht verplicht was. Maar Hij wilde het, het was Zijn welbehagen. Advent begint niet in de moederbelofte van Genesis 3:15, en Kerst begint niet in de kribbe van Bethlehem, maar in Gods liefdeshart. Wie kan dat bevatten?
Het Griekse woord voor Opgang betekent het uitspruiten en opgroeien van een plant. Maar het kan evengoed betekenen het opgaan van de zon. Zijn Naam is wonderlijk: Opgang uit de hoogte. Hoe kan de zon nu opgaan uit de hemel? Die zon komt toch van onderop? Opgang uit de hoogte. Een wonderlijke Naam en tegelijk een heerlijke Naam. In de dubbele beweging zit de staat van de vernedering en de staat van de verhoging van Christus opgesloten. Hij kwam van alzo hoge. Hij kwam vanuit de hoogte in ons vlees en vernederde Zich dieper tot aan het kruis en in de dood, om diep gevallen mensenkinderen te kunnen verlossen en te brengen tot het hoogste goed. Toch ging Hij ook op. Met Pasen stond Hij op uit de doden. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God. Toen is Hij uitermate verhoogd. En op de hoogste trap van Zijn opgang wachten we nog. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.
In deze wonderlijke Naam zit nog een andere dubbele beweging, nu niet in de twee staten van Christus, maar in Zijn twee naturen. Als mens komt Hij op uit het geslacht van David, een rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï en als God daalt Hij neer uit de schoot van de Vader. De Opgang uit de hoogte wijst op de goddelijk en eeuwige oorsprong van de Messias. 
Hoog bezoek krijgt op deze aarde meestal een bijzondere ontvangst. Als een koning of prins uit een ander land naar ons land komt, maken vele hoogwaardigheidsbekleders hun opwach-ting. Maar op de komst van Christus zit niemand te wachten. Geen hoogwaardig-heidsbekleder wacht op Hem. Geen comfortabel huis geeft Hem plaats. Hij vindt een plaats in een kribbe. Hoog is Hij, laag wordt Hij behandeld. ‘Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.’ Christus bezoekt deze wereld. Drieëndertig jaar lang. Nadat Zijn verlossingswerk volbracht is, keert Hij terug naar Zijn Vader en krijgt Hij een Naam boven alle Naam: de Opgang uit de hoogte.
Hij heeft bezocht. Niet om te verderven, maar om te behouden. Christus bezocht ons met diezelfde barmhartigheid van de Vader in Zich. Hij openbaarde die ontferming aan verloren zondaren. Hij was bewogen met de schare. Hij zag ze als schapen zonder Herder. Hij was bewogen met Jeruzalem, omdat de stad Hem niet als Koning wilde erkennen.
De Opgang uit de hoogte heeft ons bezocht, zingt Zacharias. De hoge afstand tussen hemel en aarde, tussen een heilig God en een verloren zondaar wordt overbrugd. Mogen we instemmen in verwondering? Hij is ook voor mij gekomen. Kennen we iets van dat geheim: Niet ik vroeg naar God, maar de Heere was in mijn leven de Eerste. Hoog bezoek ontvangen we als de Heere komt in ons leven door Zijn Woord en Geest. Niet alleen ontdekkend en ontgrondend, maar ook vernieuwend. Van dat hoge bezoek kun je niet zwijgen: ‘Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar Woord. Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.’ Of hebben we Hem nog niet nodig gekregen? Hoe vaak heeft Hij ons al niet met Zijn Woord bezocht? 
Hij heeft onze zaligheid, ons eeuwige behoud, op het oog. Dat is het doel van het hoge bezoek: ‘Om te verschijnen degenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods.’ Het gezeten zijn tekent onze hopeloze situatie waarin we van nature verkeren. Zit u of jij nog in die duisternis buiten God en zonder Christus? Met al uw inspanningen kunt u niets aan de situatie veranderen. Al jouw wegen lopen dood. Maar: ‘Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deez’ Zon een helder licht.’ De Opgang uit de hoogte, Jezus Christus, is gekomen om uw, jouw en mijn duisternis op te heffen. Wie Hem volgt, d.w.z. wie in Hem gelooft, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Dan wordt onze levensgang veranderd. Met dat doel is Christus ook verschenen: ‘om onze voeten te richten op de weg des vredes.’ Dat is een weg waarop we vrede met God door Christus mogen genieten, een weg waarop we veilig mogen gaan. Het is de weg die uitloopt op de eeuwige vrede hierboven.
 

Ds. J. Joppe

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020