Meer over Algemeen

Meditatie:

 

VERKONDIGINGSDRANG

En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!

1 Korinthe 9 vers 16

Het Evangelie moet verkondigd worden. Er zijn immers zielen mee gemoeid. Zielen die naar Gods Beeld zijn geschapen en die daarom kostbaarder zijn dan de hele wereld. Zielen die op reis zijn naar een nimmer eindigende toekomst van eeuwige pijn, eindeloze duisternis en ondraaglijk lijden. Zielen die gered kunnen worden, omdat er genoeg betaald is voor de zondeschuld.
Het Evangelie moet verkondigd worden, omdat God, als onze Schepper, er recht op heeft dat iedereen Hem dient. Omdat Hij het waard is, vanwege al Zijn goede gaven en zorg, dat wij Hem erkennen. Omdat Hij Zijn Zoon heeft gegeven tot een losprijs voor allen die Hij in Zijn lijden en sterven op Zijn Hogepriesterlijk hart droeg.
Het Evangelie moet door Paulus verkondigd worden, omdat hij daartoe is geroepen, omdat hij daardoor is aangeraakt, omdat de liefde van Christus hem dringt.
Dit is de enige juiste manier van preken houden, evangelisatiediensten en Bijbel-kringen beleggen: de ernst van het Evangelie, de nood van zielen, het belang van de eer van God. Zijn wij daarmee bezet? Nu, onder het lezen van deze meditatie? Weten wij uit eigen leven hoe onmisbaar dat Evangelie is en hoe zoet? Raakte het ons reeds, vernieuwde het ons ook?
Paulus heeft zijn tijd en kracht, zijn denkvermogen en bezittingen, zijn gezondheid en leven er helemaal aan gegeven om het Evangelie te verkon-digen en om zo mensen te brengen tot het geloof in de gekruisigde Christus. Hij heeft zichzelf volslagen verloochend, zich volkomen weggecijferd. Al het zijne was voor de bevordering van het Evangelie. Al zijn tijd en bezit, tot en met de gezondheid van zijn lichaam, ja zijn leven, was voor God en voor het behoud van zielen.
O, vervulle de Heere ons met deze gezindheid. Dat we ons waarlijk niets hogers en niets beters kunnen indenken, dan dienaar van het Evangelie te zijn. Geen grotere eer, dan door de Koning der koningen in dienst te worden genomen en te worden gebruikt. De apostel heeft het Evangelie niet gebruikt tot zijn voordeel, om er rijker of beter van te worden. Hij heeft nooit van zijn voorrechten gebruik gemaakt om zijn portemonnee te vullen. Hij heeft maar één hartstocht gekend: Jezus Christus en Die gekruisigd uit te stallen, voor te stellen, aan te wijzen, aan te prijzen.
Mag ik u vragen: de arbeid die Paulus en zijn medehelpers van alle tijden en plaatsen hebben ten koste gelegd, ook aan uw ziel..., heeft die reeds vrucht gedragen? Hebben Gods knechten hun arbeid en zweet niet tevergeefs aangewend? Of is het allemaal voor u nog vreemd, leeg, betekenisloos? Hadden Gods knechten wat u betreft zich de moeite wel kunnen besparen, omdat u er geen belang bij hebt?
Wat is dan dat verkondigde Evangelie? Veel zou daarover te zeggen zijn, maar we zullen nu ons beperken tot twee zaken. Het woord “Evangelie” komt van het Grieks en betekent: blijde boodschap, goede tijding.

1. Het is de boodschap van de Koning der koningen, dat Hij gratie verleent aan misdadigers. Moet u indenken, dat in oude tijden een koning een bode bevel geeft om voor volgende week donderdag deze boodschap te brengen bij het hoofd van de meest beveiligde gevangenis, waar vijf bandieten hun doodvonnis hebben gehoord en nu op de voltrekking zitten te wachten. Volgende week vrijdag is de dag van de terechtstelling... En die bode gaat van het paleis rustig met vakantie en vergeet helemaal deze verzegelde brief van gratie te bezorgen! En de dag van executie breekt aan en dán pas herinnert die bode zich, dat hij helemaal de brief van kwijtschelding en schuldvergiffenis is vergeten... Te laat! De vijf begenadigde misdadigers zijn reeds ter dood gebracht... Nog erger als die bode van de koning er “gewoon” geen zin in had, moedwillig onachtzaam..., gespeeld met mensenlevens...
Wee mij, indien ik die boodschap van gratie niet verkondig!
Kijk, daarom moest Paulus preken. Daarom kon hij het niet laten: zijn dierbare Heere had Zijn Goddelijk bloed aan het kruis van Golgotha vergoten en zou hij, Zijn dienaar, dan niet alles eraan doen, wat God in onze hand heeft gegeven om te kunnen doen, opdat verloren en verdoemde adamskinderen van deze heerlijke algehele gratieverlening in kennis zouden worden gesteld...?

2. Het Evangelie predikt ons ook: dat wij weer in de gunst van God worden hersteld. 
Dit is van een boodschap de meest blijde inhoud die maar denkbaar is: met God in het reine komen, in Zijn verzoende gemeenschap delen, in Zijn gunst worden hersteld. Wie zou dit niet begeren? Wie zou dit niet graag aan iedereen vertellen? Daarom gaf Paulus alles, alles, alles in de dienst van zijn Meester om zielen te redden van het eeuwig verderf en ze te winnen voor Koning Jezus

Ds. W. Pieters,
Elspeet

  • © hersteld hervormde kerk 2020