Meer over Algemeen

Meditatie:


JEZUS ALLEEN

En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.

Mattheüs 17:8
Soms daalt er iets van de hemel af op de aarde. Als onder de prediking of tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal we iets mogen zien en proeven van de onbegrijpelijke liefde van God voor een arme verloren zondaar. Zulke ogen-blikken wil je vast houden. Maar dat kan niet, want we zijn hier nog op aarde.
Als Mozes en Elia op de berg der verheerlijking aanstalten maken om afscheid te nemen, wil Petrus dat heerlijke ogenblik vast houden. Deze oudtestamentische gelovigen hebben met de Heere Jezus gesproken over Zijn uitgang die Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Het gaat over de noodzakelijkheid van Zijn lijden en sterven. Zij mochten immers ingaan in heerlijkheid, omdat Christus voor hen Zijn uitgang zou volbrengen, omdat Hij op Zich genomen had de losprijs te betalen. Voor de Kerk is er geen heerlijkheid buiten het lijden en sterven van de Borg om.
Petrus begrijpt dat blijkbaar nog niet. Hij wil wel een hemel op aarde, maar geen lijdensweg. Hij zegt: ‘Heere, het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een.’ Deze discipel wil de verheerlijking vast houden. Maar dat kan niet. Eerst moet Jezus’ uitgang, Zijn dood, vervuld worden. In plaats van de tabernakelen komt een wolk, een luchtige wolk, die hen, de Heere Jezus, Mozes en Elia overschaduwd. Het gaat hier niet over een regenwolk, maar om een wolk waarmee  God  Zich  omhult, als  Hij Zich op aarde openbaart.
Zo’n wolk verscheen ook tijdens de tocht van het volk Israël in de woestijn en toen Salomo de tempel inwijdde. De tenten van Petrus waren niet nodig, Gods eigen woning kwam naar beneden. Daar klinkt een stem uit de wolk: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb; Hoort Hem!’ Evenals bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan bevestigt God opnieuw hoorbaar dat Jezus de beloofde Messias is. 
Dit woord van de Vader is bijzonder bemoedigend voor Christus, maar ook voor alle ware christenen. Matthew Henry noemt dit woord zelfs het beste nieuws dat ooit van de hemel naar de aarde kwam sinds de zondeval. Waarom? Omdat deze geliefde Zoon nooit door Zijn Vader wordt afgewezen. God heeft een welgevallen aan Hem. Dat is toch het beste nieuws voor eenieder die met zijn of haar verloren leven door genade de toevlucht neemt tot deze geliefde Zoon! Dat is Evangelie voor eenieder die mag leren schuilen achter Zijn dierbaar bloed. Hij wordt hier aangewezen en aangeprezen. Hoort Hem! En horen naar de Zoon betekent ook de Zoon gehoorzamen. Zijn woorden ter harte nemen. Niet luisteren naar al die andere stemmen, maar Hem horen. Kennen we dat horen naar Hem in ons leven, dat luisteren naar Zijn Woord? Leven met Christus is een luisterend leven.
Het is geen wonder dat de discipelen van angst op de grond vallen. Laten we toch niet gering denken over Gods heiligheid. Maar dan komt Jezus naar hen toe, raakt hen aan en zegt: Staat op en vreest niet. ‘En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen.’ Mozes en Elia zijn weer vertrokken, de wolk is weg, maar Jezus blijft bij hen en troost hen. Zij moeten het alleen met Jezus doen, zonder Mozes en Elia. Hier klinkt het  
Evangelie in zijn hoogste tonen. Een is er, Die de vrees wegneemt. Jezus alleen.
‘Ik zag u niet mee staan, dominee’, zei eens iemand, ik zag Jezus alleen. Wat is dat een onvergeetbaar ogenblik! We zijn zo vaak met onszelf bezig. We hebben zo weinig oog voor de Heere. Ja maar, de strijd, de aanvechting. Vestig het oog op Hem, de Zaligmaker van zondaren. Dat kan en wil de Heilige Geest ons leren. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En die in Hem geloven, zullen straks hun Koning voor eeuwig zien in Zijn schoonheid.

 

Ds. J. Joppe

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020