Meer over Algemeen

Meditatie:

ZOEKT EERST HET KONINGKRIJK VAN GOD
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Mattheüs 6 : 33

Het is in de tijd van de Heere Jezus op aarde niet veel anders dan in onze dagen. Wat kunnen we ons druk maken om allerlei aardse dingen. Nu keurt de Heere Jezus in Zijn bergrede het zorgen voor voedsel, drinken en kleding niet af, maar wel het bezorgd zijn. Zulke mensen vergelijkt Hij met de heidenen. Een christen mag door deze dingen niet beheerst worden: ‘want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft’. En dan klinkt er een ernstige oproep: ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid.’ Daar moeten we bezorgd over zijn. Dat moet bovenaan staan.
Als we hier worden opgeroepen om dat Koninkrijk van God te zoeken, veronder-stelt dat gemis. Sinds de zondeval staat we buiten dit Koninkrijk en behoren we tot het koninkrijk van de satan. Wat een wonder als je dat door de werking van Gods Geest gaat zien en dat de nood van je leven wordt: buiten dat Koninkrijk van God te staan en dat door eigen schuld. Dan ga je zoeken met ingespannen krachten. Dan heb je geen rust eer je dat Koninkrijk en bovenal de Koning daarvan gevonden hebt.
Lezer(es), hebt u dat Koninkrijk van God al gevonden? Het Koninkrijk van God is daar waar de Heere Jezus als Koning in eigen leven wordt erkend en we niet meer het eigendom zijn van onszelf. Waar we niet meer zelf regeren, maar door Zijn Woord en Geest geregeerd worden. Het Koninkrijk van God is in beginsel op aarde en volkomen hierboven.
Dat Koninkrijk van God is te vinden door te zoeken. Het woord zoeken betekent in de tekst niet: even zoekend rond kijken en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Nee, het heeft hier de betekenis van oprecht, intensief en aanhoudend zoeken. Het betekent eigenlijk dat we moeten leven voor dat zoeken. Zoekt eerst, wil zeggen: zoekt bovenal, in de eerste plaats, aan het begin van de dag, aan het begin van je jonge leven. Met niets anders moeten we zoveel ernst maken. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. ‘Zoekt dan de Heere, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.’ Haast u om uws levens wil! Waar wij met geen mogelijkheid dat Koninkrijk van God kunnen binnen komen, is daar in Christus een geopende deur. Hij zegt: ‘Ik ben de Deur en indien iemand door Mij binnenkomt, die zal behouden worden’. Dit Koninkrijk is toch oneindig veel meer waard dan het grootste en mooiste Koninkrijk op deze aarde. Wie door genade onderdaan mag worden van dat Koninkrijk ontvangt vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, die wordt beschermd en bewaard.
Het Koninkrijk van God zoeken we door de middelen te gebruiken die de Heere gegeven heeft: het lezen en onderzoeken van Gods Woord, Hem aanroepen in de gebeden, het trouw bezoeken van de samenkomsten van de gemeente op de zondag en door de week. Het winterwerk mag daarvoor gebruikt worden.
Het ernstige appel om het Koninkrijk van God te zoeken gaat niet alleen uit tot degenen die er buiten staan, maar de Heere Jezus richt Zich hier vooral ook tot Zijn onderdanen. Als we een burger van dat Koninkrijk zijn geworden, zullen we ook steeds meer naar de regels van dat Koninkrijk willen leven en de Koning steeds meer willen dienen en eren. Gods gerechtigheid zoeken betekent naar Gods geboden leven. Dat vraagt om een gedurig gebed: ‘Leer mij naar Uw wil te handelen, ‘k zal dan in Uw waarheid wandelen.’
Wat klinkt er aan het slot van de tekst een heerlijke belofte voor de zoekers van het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid: en al deze dingen, het nood-zakelijke levensonderhoud, zullen u toegeworpen worden. Als Hij u uit genade het hoogste en beste heeft geschonken, het goed dat nimmermeer vergaat, zal Hij dan ook niet voor het minste, voor het vergankelijke zorgen? Als we onderdaan van dat Koninkrijk zijn geworden, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ Alle dingen! Vult u maar in. Dan geeft de Heere wat we nodig hebben.
Zoekt toch eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, voordat het straks te laat is en dat Koninkrijk voor eeuwig voor u gesloten zal zijn. Weet dat nooit iemand tevergeefs met ernst de Heere heeft gezocht. Immers: ‘Die zoekt, die vindt. Die bidt, die ontvangt. Die klopt, zal worden opengedaan.’

Ds. J. Joppe

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019