Dagelijks Woord

Twaalf artikelen des geloofs

Apostolische geloofsbelijdenis
0f De twaalf artikelen van het algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof:

1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.   
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;   
3. Die ontvangen is van den  Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;   
5. ten derden dagen wederom opgestaan van de doden; 
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders; 
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.   
8. Ik geloof in de Heilige Geest.   
9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijk Kerk, de gemeenschap der heiligen; 
10. vergeving der zonden; 
11. wederopstanding des vleses;   
12. en een eeuwig leven.

  • © hersteld hervormde kerk 2024