• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Verenigingen

Verenigingen en bijeenkomsten

Binnen onze kerk hebben wij verschillende verenigingen en andere bijeenkomsten, welke in het winterseizoen hun voortgang hebben.

Hierbij kunt u dan denken aan:
- één keer per twee weken Mannenvereniging
- één keer per twee weken Vrouwenvereniging
- één keer per maand Bijbelkring
- één keer per maand Jonge lidmatenkring
- één keer per 6 weken  Opvoedkring
- één keer per maand een Ouderenmiddag
- één keer per jaar een Gemeente avond

  • © hersteld hervormde kerk 2019