• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Onze Vader

Het onze Vader volgens Mattheüs 6 : 9 t/m 13 


Gij dan bidt aldus: 
Onze Vader, 
Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, 
amen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019