• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is de vertegenwoordiging van de gemeente en wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen.

De kerkenraad heeft in hoofdzaak tot taak:
- De dienst van het woord en de sacramenten te onderhouden;
- Opzicht te houden over belijdenis en wandel van de leden en over de vervulling van ambten;
- Leiding te geven aan de opbouw en voortgang van de gemeente.

De kerkenraad vergaderd over het algemeen 1 keer per maand.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019