• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Het volmaakte Gebed!

Onze vader

Het onze Vader volgens Mattheüs 6 : 9 t/m 13 

Gij dan bidt aldus: 
Onze Vader,
Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,
amen

Datum

Onze vader

luisteren

11-06-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 45
- de noodzaak, de voorwaarden, de inhoud van het gebed
"waarom, hoe en wat dienen we te bidden"

25-06-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 46
- De aanspraak van het Volmaakte Gebed:
Onze Vader, die in de hemelen zijt

02-07-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 47
- De eerste bede:
Uw Naam worde geheiligd

27-08-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 48
- De tweede bede:
Uw koninkrijk kome

24-09-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 49
- De derde bede:
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde

01-10-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 50
- De vierde bede:
Geef ons heden ons dagelijks brood

08-10-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 51
- De vijfde bede:
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren

22-10-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 52 (deel 1)
- De zesde bede:
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze

29-10-2017

n.a.v : Heidelberger catechismus zondag 52 (deel 2)
- Het besluit van het gebed:
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,
AMEN

  • © hersteld hervormde kerk 2018