Meer over Nieuws

Update: 01 juli 2020

01 juli 2020

Kerkelijk nieuws m.b.t. het Coronavirus

--- Belangrijke mededeling  ---


Instructies rondom bezoek erediensten  

Nieuwsbrief 6: Instructies rondom bezoek erediensten 01 juli 2020
 
Vooraf 
Vanaf D.V. 1 juli mogen erediensten plaatsvinden met een samenstelling van meer dan 30 bezoekers, hierbij moet wel de 1,5 meter afstand aangehouden worden tot personen die niet tot uw huisgezin behoren.

Algemeen 
1. Essentieel is dat alle bezoekers van een kerkdienst zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor een ander: 
a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, dan mag men niet naar de kerk komen; 
b. Als uzelf of gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen; 
c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen; 
d. Pas weer deelnemen als uzelf of gezinsleden minimaal 24 uur geen klachten meer hebben. 
2. Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen. 
3. Ouderen en kwetsbaren wijzen we op de aanbevelingen van het RIVM. 
4. Er is geen kinderoppas. 
5. Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden, bij de uitgang zal  een deurcollecte gehouden worden.  

Richtlijnen bij binnenkomst 
1. De kerk is alleen via de hoofdingang toegankelijk. 
2. Tussen de klapdeuren hangt er een dispenser met desinfectiemiddel. 
3. Bij binnenkomst volgt u de instructie op. 
4. Verplaatst u zich zo weinig mogelijk in het kerkgebouw. Maak geen gebruik van de kapstokken. Jassen en tassen worden meegenomen in de kerkzaal. Vermijd sociale ontmoetingen. Bij hoge uitzondering kan alleen van het Miva toilet (minder valide toilet) gebruik gemaakt worden.  
5. In de kerkzaal zal één van de kerkvoogden u (en uw gezin) een zitplaats aanwijzen. Houd een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aan met andere personen die niet tot uw huisgezin behoren. 
6. U aanwezigheid wordt geregistreerd (dit i.v.m. eventueel contactonderzoek achteraf door GGD). 
 
 Richtlijnen bij verblijf 
1. Leden van één huisgezin dienen gelijktijdig binnen te komen zodat zij bij elkaar kunnen plaatsnemen. 
2. Houd 1,5 meter tussenruimte bij niet gezinsleden. 
3. Vermijd zoveel mogelijk contact met anderen (dus ook geen snoep doorgeven). 
4. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen. Vermijd toiletbezoek. 
 
Richtlijnen bij vertrek 
1. Verlaat uw plaats op aanwijzing van de kerkvoogden/koster. Als eerste zullen de twee hoofdvakken recht tegenover de kansel de kerkzaal verlaten, vervolgens het vak onder het orgel, het vak achter het tiengeboden wandbord, de bijtrekzaal en als laatste de galerij.
2. Houd bij het verlaten van het kerkgebouw ook de 1,5 meter afstand aan en vermijd zoveel mogelijk contacten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte Gemeenteleden,                                      Zaterdag 23 mei 2020

Nu de overheid heeft aangegeven dat we per D.V. 1 juni met maximaal 30 personen en per D.V. 1 juli met maximaal 100 personen mogen samenkomen, moeten we als kerkvoogdij samen met de kerkenraad ook komen tot beleid, wat we noemen de 1,5-meter-kerk.
U zult begrijpen dat hiervoor het nodige doordacht moet worden. 
Het is belangrijk om er voor te zorgen, dat er niet meer of juist minder mensen in de dienst zijn dan toegestaan.
En om u als gemeente ook zoveel mogelijk aan de beurt te laten komen in de erediensten, zouden we graag per woonadres willen weten met hoeveel personen u maximaal hoopt te komen, als u weer mag komen
Op deze wijze kunnen we een alfabetische indeling maken en u informeren wanneer u aan de beurt bent. 
We willen u graag vragen om dit per e-mail door te geven aan kerkvoogdij@hhg-oudbeijerland.nl voor uiterlijk D.v. zaterdag 30 mei. 
Mocht u geen beschikking hebben over een e-mailadres, kunt u het ook doorgeven (0186-62 59 59).

Tevens willen we u vragen of dat u toestemming kunt geven om uw e-mailadres te gebruiken om u eventueel tussentijds te informeren.
Het is de intentie om de eerste dienst te beleggen op D.v. zondag 7 juni.
Als uw persoonlijke situatie later verandert, waardoor u wel weer naar de kerk mag/durft, wilt u dit dan ook tijdig doorgeven.

Bij dit alles gelden hierbij vanzelfsprekend de landelijke richtlijnen.
Dit betekent dat u niet naar de kerk kunt als u het coronavirus heeft of een ander gezinslid, verkouden bent of koorts heeft.
U kunt pas weer deelnemen als diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is.

(Overgenomen uit de kerkbode van 23 mei 2020) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanwege de ernst van de situatie rondom het coronavirus hebben we als kerkenraad en kerkvoogdij moeten besluiten om tijdens onze kerkdiensten - tot nader bericht – het aantal aanwezigen tot het minimale te beperken.
Dat betekent dat in onze gemeente alleen de predikant, een ouderling, een diaken, een organist en de koster tijdens de dienst aanwezig zijn.
Alle andere gemeenteleden en gasten kunnen via kerkradio en internet (zonder code) thuis meeluisteren.
Dat is een ingrijpende beslissing, maar de grote nood van onze tijd dringt ons daartoe.
We hopen en bidden dat we spoedig weer ‘normale’ kerkdiensten kunnen houden.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief  3 (diaconie)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nieuwsbrief 2

Geachte gemeenteleden,                                                                Vrijdag 20 maart 2020 

 
De zorgen rondom de coronavirusuitbraak zijn groter geworden. Sinds deze week zijn de scholen dicht, restaurants en grote winkels gesloten. Maar ook krijgen bezoekers geen toegang meer tot zorgcentra. 
Hierbij een tweede Nieuwsbrief waarvan het meeste ook in de kerkbode staat die deze week verschijnt. 
 
Kerkdiensten alleen via kerkradio of internet volgen 
In de Kerkbode van deze week, zaterdag 21 maart 2020, staat nog vermeld dat we voor zondag 22 maart weer twee groepen gemeenteleden uitnodigen. Vanwege de ernst van de situatie rondom het coronavirus hebben we als kerkenraad en kerkvoogdij op vrijdagavond 20 maart helaas moeten besluiten om tijdens onze kerkdiensten - tot nader bericht - geen gemeenteleden meer toe te laten. Dat is een ingrijpende beslissing, maar de grote nood van onze tijd dringt ons daartoe. 
Mocht u gemeenteleden kennen die geen internet hebben en tot de groepen behoorden die eerst waren uitgenodigd,  wilt u hen dan van deze belangrijke wijziging op de hoogte stellen? 
Alle gemeenteleden roepen we op om thuis de kerkdiensten via internet of kerkradio te beluisteren.  
 
• Om de kerkdiensten via internet te kunnen beluisteren is nu tijdelijk geen inlogcode nodig. Via onze website (www.hhg-oudbeijerland.nl) of via de website kerkdienstgemist.nl kunt u meeluisteren.  
 
• Als u geen mogelijkheden hebt om mee te luisteren, wilt u dan contact opnemen met uw wijkouderling? Dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen regelen. 
 
• Nu u niet in de dienst aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om uw bijdrage voor de collecten over te maken op de onderstaande rekeningen: 
 
- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
  
Kerkradio 
Gemeenteleden die geen mogelijkheid hebben om via internet mee te luisteren zijn aangewezen op de kerkradio. Wij roepen die gemeenteleden op die (nog) een kerkradio in bezit hebben maar ook de mogelijkheid hebben om via internet mee te luisteren, hun kerkradio in te leveren bij één van de leden van de kerkvoogdij. 
  
Zondagsschool 
Nu er geen zondagsschool is, is het goed om als ouders de geschiedenis uit de Kinderbijbel voor te lezen die volgens het rooster aan de beurt is. Leg de psalm en de tekst uit die geleerd moet worden en zing ook enkele psalmen. Dit is sowieso krachtens onze doopbelofte de opdracht voor ouders. De Heere zegene dit thuisonderwijs. 
 
Andere samenkomsten 
Alle samenkomsten door de week in ons kerkgebouw liggen tot nader bericht stil. De Bijbellezing van woensdag 25 maart gaat niet door. Evenals de aannemingsavond en de belijdenisdienst. De uitgifte van collectebonnen komt tot nader bericht ook te vervallen. 
 
Meditatie en gebed op de dinsdagavond 
Aanstaande dinsdagavond D.V. 24 maart om 19.30 uur verzorgt ds. J. Joppe vanuit onze kerk een meditatie waarbij in gebed de nood van ons land aan de Heere wordt voorgelegd. Dit is via internet en kerkradio te beluisteren. Het is de bedoeling dat dit iedere dinsdagavond om 19.30 uur beluisterd kan worden. 
 
Huisbezoeken 
Tot nader bericht zullen er geen huisbezoeken plaatsvinden. Alle gemaakte afspraken van de kerkenraad hiervoor, alsook de geplande gesprekken met belijdeniscatechisanten komen te vervallen. 
 
Kaarten / tekeningen voor bewoners van de zorgcentra en eenzame ouderen  
Momenteel is de zorgafdeling van de Rembrandt volledig gesloten voor bezoekers. In Poorthuis in Nieuw-Beijerland mag alleen de mantelzorger op bezoek komen. Dat heeft voor de bewoners van deze en andere zorginstellingen een geweldige impact. 
We vragen aan jong en oud om kaarten en tekeningen te maken voor de mensen in de zorgcentra en hierbij ook te denken aan alleenstaande en eenzame ouderen uit de gemeente. 
 
Afscheidsavond ds. J. Joppe 
We gaan er vooralsnog van uit dat de afscheidsavond doorgaat. Gemeenteleden kunnen zich nog altijd opgeven. Pas kort voor de datum van 17 april zal eventueel besloten worden tot het annuleren van de avond. 
 
In deze grote zorgen die ons allen treffen Gods genadige nabijheid toegebeden. 

Van harte Gods genadige nabijheid toegewenst.

Namens de kerkenraad,
Ds. J. Joppe,                                    W.R. Verzendaal, 
Preses                                               Scriba

Namens de kerkvoogdij,
D.C. Snijders,                                B.C. van der Knaap,
Voorzitter                                        Secretaris------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nieuwsbrief 1
Geachte gemeenteleden,   

Het coronavirus verspreidt zich snel. Met het oog hierop heeft de Rijksoverheid adviezen en maatregelen uitgevaardigd. Deze adviezen en maatregelen raken ook kerken en gemeenten. “Bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast”, is de maatregel die onze minister president donderdag 12 maart afkondigde.

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. Bijbels gezien kan hierbij gedacht worden aan maatregelen die oudtestamentisch genomen werden in het geval er sprake was van melaatsheid en aan de maatregelen die genomen werden ter voorkoming van de verspreiding ervan.
Tijdens een gezamenlijk overleg tussen de kerkenraad en kerkvoogdij op vrijdagavond 13 maart is besloten de kerkdiensten in de Anathothkerk vanaf D.V. aanstaande zondag 15 maart, op een aangepaste wijze te laten doorgaan. Dit naar aanleiding van de dringende richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en de Hersteld Hervormde Kerk. De aangepaste diensten betekenen dat we de landelijke richtlijn van 100 personen aanhouden.

Dit houdt het volgende in:

♦ Op de gebruikelijke tijden (9.30 en 17.00 uur) vinden de kerkdiensten plaats.

♦ Voor deze diensten nodigen we telkens een bepaald deel van de gemeente uit: 

Zondagmorgen 15 maart zijn die gemeenteleden welkom wiens achternaam begint met de letter A t/m F. 

Voor de middagdienst van 15 maart verwachten we die gemeenteleden wiens achternaam begint met de letter G t/m H.
 
De indeling voor de navolgende zondagen zal nader worden gecommuniceerd.
We denken dat er in beide diensten dan zo’n 100 gemeenteleden (het toegestane aantal) aanwezig zullen zijn.

We doen een dringend beroep op ouderen uit deze genodigde groepen en mensen met een zwakke gezondheid of die verkouden zijn of andere griepverschijnselen vertonen om niet naar de kerk te komen, maar thuis mee te luisteren.

♦ Alle andere gemeenteleden die niet worden uitgenodigd, roepen we op om thuis de kerkdiensten via internet of kerkradio te beluisteren.

♦ Om de kerkdiensten via internet te kunnen beluisteren is nu tijdelijk geen inlogcode nodig. Via onze website (www.hhg-oudbeijerland.nl) kunt u meeluisteren. Ga de kerk niet bellen als dit niet lukt, want door het vele gebruik om kerkdiensten te beluisteren, is het mogelijk dat er storingen optreden. Beluister dan een CD met een preek of lees een preek.

♦ Er is tijdens deze diensten geen kinderoppas.

♦ Bij de uitgang zullen er drie gebruikelijke collectes zijn. 

♦ We vragen u om de aanwijzingen van de kosters en kerkvoogden, en van de kansel op te volgen, ook bij het verlaten van het kerkgebouw.

♦ De zondagsschool, JMV en JV gaan zondag niet door. Dat geldt ook voor alle andere bijeenkomsten van onze gemeente in de week (tot nader bericht).

Het bovenstaande is gebaseerd op de stand van zaken zoals deze nu is. Als dit verandert, zal dit op onze website worden aangegeven.
We vragen u om de informatie op de website goed in de gaten te houden en als u geen internet hebt aan familieleden of bekenden te vragen wat de actuele informatie van onze gemeente is. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
Bij deze maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn en blijven we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we met koning Josafat in ootmoed: “maar onze ogen zijn op U”.
Laten we in onze gebeden in het bijzonder denken aan onze overheid, alle zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

 

Van harte Gods genadige nabijheid toegewenst.

Namens de kerkenraad,
Ds. J. Joppe,                                    W.R. Verzendaal, 
Preses                                               Scriba

Namens de kerkvoogdij,
D.C. Snijders,                                B.C. van der Knaap,
Voorzitter                                        Secretaris

Nieuwsbrief coronavirus

Live meeluisteren

Als er door de gastpredikant vragen n.a.v. de prediking bij de liturgie gevoegd worden, dan wordt deze hieronder geplaatst als (PDF)

 

Klik hier voor meeluisteren

 

LIturgie 19 juli  morgendienst

 

 

Liturgie 19 juli middagdienst

 

 

Laatst bijgewerkt:

01 Juli 2020, 14.30 uur

 

Op deze pagina zal deze periode de informatie m.b.t.  de aanpassingen van de erediensten en andere kerkelijke activiteiten geplaatst worden.

 

 

Websites met informatie over het Coronavirus:

 

HHK (landelijke website)

 

Rijksoverheid.

 

RIVM

 

GGD Dordrecht

  • © hersteld hervormde kerk 2020