Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Update: 12 maart 2022

12 maart 2022

Kerkelijk nieuws m.b.t. het Coronavirus

Afschaffen alle corona beperkingen 

Kerkgang:

Op zondag 6 maart werd de volgende afkondiging gedaan.
Zoals eerder aangegeven vervalt de tussenafstand vanaf volgende week zondag 13 maart. Daarmee vervalt ook de noodzaak voor het uitnodigen via Kerktijd. U zult voor de komende zondag en daarna dus geen uitnodiging voor de kerkdiensten per e-mail meer ontvangen.
Neem er goed nota van!! Hiermee mogen we weer vrijelijk opgaan, wat een voorrecht.
Zeker als we gedenken, hoe het elders in de wereld is. Waar men niet kan, of niet mag opgaan. De Heere besteedt nog veel werk om onze zielen te behouden. Maar ziet ook uit naar de vrucht
Voor vragen:  
e-mail:coronateam@hhg-oudbeijerland.nl
tel: 0186 - 626436

 

Verruiming inzake eredienst en mogelijkheid tot bewaren tussenafstand

Na twee lange jaren lijkt het einde van de coronacrisis in zicht te komen.
De Heere heeft een wending gegeven. We hebben dan ook alle reden om het de dichter na te zeggen: ‘De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.’ Zowel vanuit de overheid als het breed moderamen van de synode is meer ruimte gegeven voor wat betreft het aantal aanwezigen tijdens kerkdiensten, de maatregel van 1,5 meter afstand is opgeheven per 25 februari.
Tegelijkertijd willen wij voorzichtigheid betrachten voor de kwetsbaren in de gemeente en voor hen die er tegenop zien om zonder tussenafstand in de kerk te zijn. De kerkenraad heeft daarom besloten om per 27 februari op te schalen naar de maximale capaciteit van de kerk, steeds rekening houdend met 1 lege bank tussen de kerkgangers. Gegeven de huidige situatie beoogt de kerkenraad om per 13 maart ook de tussenafstand van 1 bank te schrappen. Daarbij wordt wel de mogelijkheid geboden voor 1,5 meter tussen-afstand voor de gemeenteleden die dat op prijs stellen.
Om daar goed op voorbereid te zijn, vragen wij die gemeenteleden die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot 1,5 meter tussenafstand, dit kenbaar te maken bij het coronateam. 
Dat kan tot uiterlijk zaterdag 5 maart.
e-mail: coronateam@hhg-oudbeijerland.nl
tel: 0186 - 626436

Deze gemeenteleden zullen vanaf 13 maart in een deel van de kerk worden geplaatst waarbij rekening gehouden zal worden met de onderlinge afstand.
Deze mogelijkheid zal worden geboden zolang er sprake zal zijn van de basismaatregelen in het kader van corona.

Graag willen wij tot slot met u delen waarmee het advies van het breed moderamen van de generale synode afsloot.
“Het einde van de coronamaatregelen kan vanbinnen veel losmaken.
Hoe zal het zijn om weer in een volle kerk te zitten? Zal iedereen er zijn of zijn we leden kwijtgeraakt?
Het kan boven alles een diep verlangen zijn naar het oude en vertrouwde patroon van het twee keer per zondag opgaan naar het huis van de Heere.
‘Hoe branden mijn genegenheên, om ’s HEEREN voorhof in te treên. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God Die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft.’
Laat het ons gebed zijn dat onze kerkgang niet normaal en vanzelfsprekend zal worden.
Wij moeten immers eerlijk belijden dat het dat voor de coronacrisis vaak wel was.
De Heere geve dat wij de les van het ‘ontberen doet waarderen’ geleerd hebben. 
Het is een les die niet losgezien kan worden van de vraag wat de afgelopen twee jaar met ons heeft gedaan. 
Zijn wij op onze plaats gekomen voor de Heere? Heeft Hij gezien dat wij ons voor Hem verootmoedigd hebben? 
Er is verwachting in het neerknielen voor Hem: ‘Wie in ’t stof lag neergebogen, wordt door Hem weer opgericht.’

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instructies rondom de erediensten  

 

Vooraf 
Vanaf zondag 20 juni 2021 is het aantal bezoekers per dienst verhoogd naar 150 personen, betrokkenen bij de dienst niet meegerekend. Op basis hiervan zal via Kerktijd uitgenodigd worden. 
 
Algemeen 
1. Essentieel is dat alle bezoekers van een kerkdienst zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor een ander: 
a. Als u zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona hebben, dan mag u niet naar de kerk komen; 
b. Als u zelf of gezinsleden koorts hebben dan mag men niet naar de kerk komen; 
c. Als u zelf verkoudheidsklachten heeft dan mag u niet naar de kerk komen; 
d. U mag pas weer deelnemen als u minimaal 24 uur klachtenvrij bent; 2. Binnen het kerkgebouw gelden de richtlijnen van het RIVM als gedragsnorm. 
3. Ouderen en kwetsbaren wijzen we op de aanbevelingen van het RIVM. 
4. Bij de uitgang zal een deurcollecte gehouden worden. 
 
Richtlijnen bij binnenkomst 
1. De kerk is alleen toegankelijk via de hoofdingang. 
2. Leden van één huisgezin dienen gelijktijdig binnen te komen zodat zij bij elkaar kunnen plaatsnemen. 
3. Tussen de klapdeuren hangt er een dispenser met desinfectiemiddel. 
4. Bij binnenkomst volgt u de instructie op. 
5. Verplaatst u zich zo weinig mogelijk in het kerkgebouw. Maak geen gebruik van de kapstokken. Jassen en tassen worden meegenomen in de kerkzaal. Vermijd sociale ontmoetingen. Bij hoge uitzondering kan alleen van het Miva toilet (minder valide toilet) gebruik gemaakt worden.  
6. In de kerkzaal zal één van de kerkvoogden u (en uw gezin) een zitplaats aanwijzen. Houd een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aan met personen die niet tot uw huisgezin behoren. 
7. Uw aanwezigheid wordt geregistreerd (dit i.v.m. eventueel contactonderzoek achteraf). 
 
Richtlijnen bij verblijf 
1. Houd 1,5 meter tussenruimte bij personen die niet tot uw huishouden behoren. 
2. Vermijd zoveel mogelijk contact met anderen (dus ook geen snoep doorgeven). 
3. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen. Vermijd toiletbezoek. 
 
Richtlijnen bij vertrek 
1. Verlaat uw plaats op aanwijzing van de kerkvoogden/koster. Als eerste zullen de twee hoofdvakken recht tegenover de kansel de kerkzaal verlaten, vervolgens het vak onder het orgel en het vak achter het tiengeboden wandbord, en als laatste de galerij en de bijtrekzaal. 
2. Houd bij het verlaten van het kerkgebouw ook de 1,5 meter afstand aan en vermijd zoveel mogelijk contact. 

Instructies rondom bezoek erediensten ¦ juni 2021 ¦ V6.0 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We vragen u om de informatie op de website goed in de gaten te houden en als u geen internet hebt aan familieleden of bekenden te vragen wat de actuele informatie van onze gemeente is. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
Bij deze maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn en blijven we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we met koning Josafat in ootmoed: “maar onze ogen zijn op U”.
Laten we in onze gebeden in het bijzonder denken aan onze overheid, alle zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

 

Van harte Gods genadige nabijheid toegewenst.

 

Meeluisteren

Audio uitzending:

 

Beelduitzending:

  • © hersteld hervormde kerk 2022