Meer over Nieuws

Update: 05 december 2020

05 december 2020

Kerkelijk nieuws m.b.t. het Coronavirus

 

Instructies rondom de erediensten  

oktober 2020: Instructies rondom de erediensten oktober 2020
 

Nieuwsbrief 6 Coronavirus Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
Zaterdag 5 december 2020 
Aantal bezoekers  
De kerkenraad heeft besloten om per D.V. zondag 6 december te gaan opschalen naar circa 70 personen, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de zgn. medewerkers.
Bij een huwelijks- of doopdienst zal het aantal genodigden gelijk zijn aan het aantal personen van een eredienst. Bij een rouwdienst volgen we de landelijke richtlijn. Op dit moment betekent dit dat er tijdens een rouwdienst 100 personen aanwezig mogen zijn. 
 
Beelduitzending 
De kerkenraad heeft besloten om naast het uitzenden van geluid ook de mogelijkheid te bieden om de dienst ook met beeld te bekijken. 
Op dit moment wordt verdere invulling en beleid uitgewerkt. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Zingen  
Het zingen blijft ongewijzigd en beperkt tot maximaal 3 verzen per eredienst. We willen nogmaals benadrukken dat het zingen op een ingetogen wijze moet plaatsvinden. 
 
Mondkapje 
Het gebruik van een mondkapje, vanaf de leeftijd van 13 jaar blijft onverminderd van toepassing. Dit mondkapje moet gedragen worden vanaf het moment van binnenkomst in de hal tot aan uw zitplaats, als u zit mag u het mondkapje af doen. Aan het einde van de dienst, dus na het uitspreken van de zegenbede, moet het mondkapje weer worden opgezet totdat u het kerkgebouw heeft verlaten. Kortom, als u zich verplaatst draagt u een mondkapje. 
 
Catechese/Verenigingen  
Voor het houden van de catechisatie en het verenigingsleven geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen (vanaf 18 jaar). Dit geldt ook voor de mannen- en vrouwenvereniging. 
 
Kinderoppas  
De kinderoppas blijft tot nader bericht vervallen.  
 
Richtlijnen  
De richtlijnen die opgesteld zijn door de overheid, blijven we opnieuw onder uw aandacht brengen. Concreet betekent dit regelmatig handen wassen, bij de ingang van de kerk handen desinfecteren enzovoort. Ook willen wij nu nog wijze om het toiletgebruik (voor en tijdens de dienst) tot een minimum te beperken. Bij klachten die wijzen op besmetting en bij ziekte moet u thuisblijven. De richtlijnen staan ook op onze website.  
 
Gezien de verantwoordelijkheid die wij als kerk hebben vragen wij u bij een coronabesmetting dit ook te melden bij de kerkvoogdij, dit kan via kerkvoogdij@hhg-oudbeijerland.nl 
 
Aan- of afmelden via Kerktijd 
Veelal wordt op maandag de uitnodiging gestuurd voor de erediensten van de zondag. Uitzondering hierop kan een persmoment van de overheid zijn. Voor u als gemeentelid is het belangrijk om zo snel mogelijk te reageren op de ontvangen uitnodiging. Ook als u later in de week alsnog met minder personen blijkt te kunnen komen, is het van belang dit tijdig aan te passen. Dit stelt ons in staat om andere gemeenteleden alsnog uit te nodigen.  
 
Recent is er een update van Kerktijd geweest. Het is nu in uw account mogelijk om een periode te selecteren waarin u niet naar de kerk kunt komen. U bent in deze periode ’inactief’ en ontvangt dan ook geen uitnodigingen. Ook is het vanaf nu mogelijk om direct vanuit uw account een uitnodiging te accepteren en het aantal bezoekers te verlagen voor deze dienst. 
 
Tot slot 
Ook na aanstaande zondag zullen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend volgen. Als er aanleiding is voor het nemen van andere of gewijzigde maatregelen zullen we u op de hoogte brengen. 
 
Gemeente we leven in de Adventstijd, waarin we de komst van de Zaligmaker gedenken. Laten we in deze tijd ook meeleven en bidden met hen die met zorgen en moeiten door het leven gaan.  
 
 
Namens de kerkenraad en kerkvoogdij 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We vragen u om de informatie op de website goed in de gaten te houden en als u geen internet hebt aan familieleden of bekenden te vragen wat de actuele informatie van onze gemeente is. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
Bij deze maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn en blijven we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we met koning Josafat in ootmoed: “maar onze ogen zijn op U”.
Laten we in onze gebeden in het bijzonder denken aan onze overheid, alle zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

 

Van harte Gods genadige nabijheid toegewenst.

 

Nieuwsbrief coronavirus

Meeluisteren

Audio uitzending:

 

 

Beelduitzending:

Laatst bijgewerkt:

05 december 2020, 14.00 uur

 

Op deze pagina zal deze periode de informatie m.b.t.  de aanpassingen van de erediensten en andere kerkelijke activiteiten geplaatst worden.

 

 

Voor bezoekers

Websites met informatie over het Coronavirus:

 

HHK (landelijke website)

 

Rijksoverheid.

 

RIVM

 

GGD Dordrecht

  • © hersteld hervormde kerk 2021