Dagelijks Woord

Meer over Algemeen

Aandachtspunten begrafenisplechtigheid

Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland      versie juni 2017

1. Algemeen

Sterven is God ontmoeten. De ernst van de dood kunnen we niet genoeg beseffen. De dood is immers de bezoldiging van de zonde, het is het loon op onze diepe val in Adam. Ook voor Gods Kerk klinkt in het sterven de prediking; “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” Door de tweede Adam, Jezus Christus, mag het door genade ook een doorgang zijn tot het eeuwige leven. Laat daarom een begrafenis onder ons sober zijn.
In dagen van rouw mag er medeleven worden betoond met de achtergeblevenen. Dan mag ook het Woord van God klinken en de prediking worden gebruikt tot vertroosting en waarachtige bekering.
2. Sterfgeval
Als er een sterfgeval voordoet, zal de familie bericht doen dat een van hen overleden is. Daartoe wordt de predikant of de scriba gebeld om de kerkenraad hiervan in kennis te stellen.
Tijdens de eerstvolgende eredienst na een overlijden zal bij aanvang van de dienst bij voorkeur Psalm 103 worden gezongen.
3. Verwachtingen
We verwachten van de (rouwdragende) familie dat zij op de dag van de begrafenis in gepaste kleding zal verschijnen.
De kerkenraad verwacht van de familie dat zij de kerkelijke regels respecteert.
4. Opbaren
Voor het opbaren van de overledene mag gebruik worden gemaakt van de opbaarruimte in het kerkgebouw.
5. Condoleren
De condoleancebijeenkomst kan plaatsvinden in een van de zalen van de kerk. Deze bijeenkomst wordt afgesloten door een ambtsdrager (wijkouderling) van de HHG.
6. Rouwdienst
De rouwdienst vindt bij voorkeur plaats in het kerkgebouw van de HHG.
Een rouwdienst is geen kerkdienst, maar heeft het karakter van een meditatief woord.
Na het door de familie daartoe gedane verzoek, mag tijdens de dienst uitsluitend de kist voorin de kerk (voor de kansel) geplaatst worden. De kist moet vooraf wel zijn afgesloten.
Er mogen geen andere voorwerpen, bloemen of foto’s op de kist worden geplaatst of in de kerk worden gebracht of gedragen.
In de dienst waaraan medewerking verleend wordt namens de HHG worden uitsluitend (enkele verzen van) psalmen gezongen of uit de 12 (enige) gezangen uit het psalmboek, berijming 1773 en er wordt niet-ritmisch gezongen.
Tevens is het mogelijk om van het zingen of van orgelspel af te zien.
Geen andere muziekinstrumenten dan het orgel zullen/mogen worden gebruikt. Er wordt geen muziek gemaakt of afgespeeld, anders dan het eventuele orgelspel.
De kerkvoogdij zorgt zo nodig voor een (eigen) organist tijdens de rouwdienst. Een andere dan de eigen organist is bij uitzondering, na overleg, bespreekbaar.
De eigen predikant van HHG Oud-Beijerland leidt de dienst.
Tijdens de dienst wordt een meditatie gehouden n.a.v. een gedeelte uit de Bijbel. De predikant bepaalt de tekstkeuze en invulling van de liturgie.
Wanneer verzocht wordt om een inleidend- en uitleidend orgelspel, worden psalmen gespeeld en mogen eventueel gezangen gegrond op Gods woord worden gebruikt.
Tijdens de dienst wordt geen In Memoriam uitgesproken. Een In Memoriam of korte toespraak kan, indien gewenst, worden uitgesproken voorafgaande aan de dienst. Wij gaan ervan uit dat dit niet langer dan 10 minuten duurt.
Bij toespraken wordt de overledene niet aangesproken.
Van de plechtigheid worden geen beeldopnames gemaakt en tijdens de plechtigheid mogen geen foto- en filmopnames worden gemaakt in de kerk. Door de kerk zal van de dienst wel een geluidsopname worden gemaakt, die op verzoek op CD zal worden verstrekt.
7. Begrafenis
Tijdens de begrafenisplechtigheid zal de predikant een gedeelte uit Gods woord lezen, en/of een korte meditatie/persoonlijk woord uitspreken.
Tijdens de begrafenisplechtigheid laat men de kist geheel in het graf dalen. Ook zullen de Twaalf Artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en het volmaakte gebed, het Onze Vader worden uitgesproken.
Hier is vaak ook de mogelijkheid/gelegenheid om een dankwoord namens de familie uit te spreken. Toespraken moeten gepast zijn.
8. Terugkomst
Na terugkomst van de begrafenisplechtigheid wordt in het kerkgebouw, aula of rouwcentrum afgesloten door een ambtsdrager van de HHG.
De ambtsdrager (wijkouderling) zal een gedeelte uit Gods woord lezen en afsluiten met dankgebed.
9. Samenkomst
Vaak is er na afsluiting in de kerk, in een zaal nog gelegenheid tot condoleren en de familie sterkte te wensen.
10. Rouw in de kerk
Op verzoek van de familie kan de zondag volgend op de begrafenis rouw in de kerk worden gebracht.
11. Pastorale zorg
Zo spoedig mogelijk na de berichtgeving van een familielid zal er een bezoek worden afgelegd aan het sterfhuis of bij de familieleden. Dit als blijk van medeleven. Zo nodig worden enige zaken aangaande de begrafenis besproken. Predikant en/of wijkouderling of leden van de kerkenraad bezoeken in de periode voorafgaand aan de begrafenis de naaste familie. Er zal worden afgesloten met schriftlezing en gebed.
De nabestaanden worden met extra pastorale zorg omringd door de predikant en wijkouderling. Ze worden minimaal gedurende één jaar, met afnemende frequentie, bezocht.
12. Baby’s
Wanneer het gaat om een niet voldragen kindje, overleden in de moederschoot; een te vroege geboorte waarna het kindje overlijdt of een voldragen baby, die voor, tijdens of direct na de geboorte sterft, zullen de navolgende regels in acht worden genomen.
-In overleg met de familie wordt een woord gesproken in het ouderlijk huis, in de kerk of aan het graf.
-Het kindje wordt in besloten (familie)kring begraven; hier kan  in overleg van afgeweken worden. -De overheidsnorm is dat een kindje van 24 weken moet worden begraven.
13. Bijzonderheden
Het kan voorkomen, dat de overledene zelf geen lid was, maar naaste familie wel. In dit geval kan de familie vragen een rouwdienst te houden. Hier zal gehoor aan worden gegeven, als de rouwdienst kan plaatsvinden, zoals in deze regels is opgesteld.
14. Ten slotte
De HHG werkt uitsluitend mee met begrafenissen en niet aan crematies.
In de laatste kerkdienst van het jaar worden de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden voorgelezen, met naam, laatst gewoond hebbend en leeftijd.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024