Meer over Algemeen

Geschiedenis

Het ontstaan van de Hersteld Hervormde Gemeente
Op 12 december 2003 namen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelische-Lutherse Kerk het besluit tot een gezamenlijke fusie. Op 1 mei 2004 werd deze een feit. Samen vormen de drie kerken sindsdien de Protestantse Kerk in Nederland; Met name in de Nederlandse Hervormde Kerk leefde echter groot verzet tegen deze fusie. Tientallen hervormde gemeenten, honderden hervormde ambtsdragers en tienduizenden gemeenteleden hadden dusdanige principiële bezwaren dat zij in geweten niet konden toetreden tot de nieuwe kerk. Tot hun grote verdriet werden en worden in de grondleggende artikelen van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, alsook in haar ordinanties leringen en praktijken die in strijd zijn met de Heilige Schrift als waarheid Gods beleden.
Konden we voorheen ondanks de zeer gebroken gestalte van de kerk de officiële belijdenis van de Nederlands Hervormde Kerk van harte onderschrijven, met de komst van de Protestantse Kerk in Nederland ging er een wissel om. Nu behoren tot het officiële belijden der kerk ook leringen die in strijd zijn met de Heilige Schrift.
In de ogen van de bezwaarde gemeenteleden en ambtsdragers betekende dit een confessionele en historische breuk met de kerk der vaderen. Naar hun overtuiging was en is de PKN niet langer een gereformeerde kerk, zoals de Nederlandse Hervormde Kerk ondanks haar diep verval toch was, maar een plurale, d.w.z. waarheid en leugen hebben dezelfde wettige rechten. Niet alleen omdat de belijdenis en orde van deze kerk leringen en praktijken bevatten die in strijd zijn met de Schrift maar ook leringen en praktijken die strijdig zijn met elkaar.

Hervormd gebleven
De hervormde gemeenten, ambtsdragers en gemeenteleden die in geweten niet mee konden richting de Protestantse Kerk in Nederland bleven op 1 mei 2004 in veel gevallen uiteengeslagen en berooid op de oude fundamenten van de vaderlandse kerk achter.
Ze weigerden meegenomen te worden naar een kerk met een andere grondslag dan die van de kerk der vaderen en spraken uit 'hervormd' te zijn en te blijven. Aanvankelijk kozen zij plaatselijk voor de naam 'Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband)' en landelijk voor de naam 'Hersteld Néderlandse Hervormde Kerk'. Onder druk van juridische procedures werd gekozen voor de naam Hersteld Hervormde Gemeente en Hersteld Hervormde Kerk.

De huidige situatie
In de gebrokenheid waarin wij verkeerden, diende er heel veel hersteld en opgebouwd te worden. Plaatselijk, classicaal; maar ook landelijk. Via het samenroepen van noodclasses en een noodsynode kwam het tot een nieuwe classicale indeling, en tot de verkiezing Van een volwaardige synode. De opleiding viel weg en moest opnieuw gestructureerd worden. Aanvankelijk werd gestart met een noodopleiding, maar sinds 1 september 2005 is er via het Hersteld Hervormd seminarium, dat verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, sprake van een eigen opleiding. Ook voor jeugdwerk, diaconaat, zending en evangelisatie dienden nieuwe structuren te worden aangebracht en met dankbaarheid mag geconstateerd worden dat één en ander inmiddels ook daadwerkelijk gestalte heeft gekregen.
Ootmoedige dankbaarheid tegenover de Koning der Kerk dient ons hart te vervullen als we zien op de voortgang van het kerkelijke leven dat er na 1 mei 2004 mocht zijn. Hier past maar één belijdenis: 'Niet ons, o HEERE, niet ons maar Uw Naam geef eer' (Psalm 115:1).

De situatie in Oud-Beijerland
Door de scheuring in 2004 zijn de voormalige 75 classes van de Nederlandse Hervormde Kerk samengevoegd tot 7 samengestelde classes. Oud-Beijerland behoort tot de Classis West.
Na 1 mei 2004 had het hervormde deel dat met ds. L. Groenenberg om des gewetens wil niet de Protestantse Kerk in kon gaan, geen ruimte om samen te komen. Dankbaar zijn we dat de Gereformeerde Gemeente te Oud-Beijerland hun Bethabarakerk ter beschikking stelde om de erediensten te kunnen beleggen op de zondag. Door de week werd gebruik gemaakt van verschillende ruimtes in Oud-Beijerland.
Op 10 december 2008 mochten we ons nieuwe kerkgebouw aan de Maseratilaan in gebruik nemen. Ds. L. Groenenberg, voormalig predikant van de gemeente, heeft samen met de komende predikant ds. P. Korteweg en consulent ds. A. de Groot de dienst geleid.

De predikanten van onze gemeente
Vanaf 7 september 1986 was ds. L. Groenenberg predikant van onze gemeente. Op 20 januari 2008 nam hij na ruim 21 jaar afscheid. Na hem werd op 21 januari 2009 ds. P. Korteweg verbonden aan onze gemeente. Hij heeft de gemeente 5 jaar gediend. Zijn opvolger werd ds. J. Joppe die op 30 september 2015 aan de hersteld hervormde gemeente van Oud-Beijerland verbonden werd. Hij heeft de gemeente bijna 5 jaar gediend. Op 19 april 2020 heeft Ds. J. Joppe afscheid genomen met de tekst uit 2 Timotheüs 2 vers 8.

  • © hersteld hervormde kerk 2020