Dagelijks Woord

Meer over Algemeen

Geschiedenis

Het ontstaan van de Hersteld Hervormde Gemeente

Op 12 december 2003 namen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelische-Lutherse Kerk het besluit tot een fusie. Op 1 mei 2004 werd dit een feit. Samen vormen de drie kerken sindsdien de Protestantse Kerk in Nederland. Met name in de Nederlandse Hervormde Kerk leefde echter groot verzet tegen deze fusie. Tientallen hervormde gemeenten, honderden hervormde ambtsdragers en tienduizenden gemeenteleden hadden dusdanige principiële bezwaren dat zij in geweten niet konden toetreden tot de nieuwe kerk. Tot hun grote verdriet werden en worden in de grondleggende artikelen van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, alsook in haar ordinanties leringen en praktijken die in strijd zijn met de Heilige Schrift als waarheid Gods beleden. 
Konden we voorheen ondanks de zeer gebroken gestalte van de kerk de officiële belijdenis van de Nederlands Hervormde Kerk van harte onderschrijven, met de komst van de Protestantse Kerk in Nederland ging er een wissel om. Nu behoren tot het officiële belijden der kerk ook leringen die in strijd zijn met de Heilige Schrift.  
In de ogen van de bezwaarde gemeenteleden en ambtsdragers betekende dit een confessionele en historische breuk met de kerk der vaderen. Naar hun overtuiging was en is de PKN niet langer een gereformeerde kerk, zoals de Nederlandse Hervormde Kerk ondanks haar diep verval toch was, maar een plurale. Niet alleen omdat de belijdenis en orde van deze kerk leringen en praktijken bevatten die in strijd zijn met de Schrift maar ook leringen en praktijken die strijdig zijn met elkaar. 
 
Hervormd gebleven 
De hervormde gemeenten, ambtsdragers en gemeenteleden die in geweten niet mee konden richting de Protestantse Kerk in Nederland bleven op 1 mei 2004 in veel gevallen uiteengeslagen en berooid op de oude fundamenten van de vaderlandse kerk achter. Ze weigerden meegenomen te worden naar een kerk met een andere grondslag dan die van de kerk der vaderen en spraken uit 'hervormd' te zijn en te blijven. Aanvankelijk kozen zij plaatselijk voor de naam 'Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband)' en landelijk voor de naam 'Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk'. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak, werd gekozen voor de werknaam Hersteld Hervormde Gemeente en Hersteld Hervormde Kerk.  
 
De huidige situatie 
In de gebrokenheid waarin wij verkeerden, diende er veel hersteld en opgebouwd te worden. Plaatselijk, classicaal, maar ook landelijk. Via het samenroepen van noodclasses en een noodsynode kwam het tot een nieuwe classicale indeling en tot de verkiezing van een volwaardige synode. De opleiding viel weg en moest opnieuw georganiseerd worden. Aanvankelijk werd gestart met een noodopleiding, maar sinds 1 september 2005 is er via het Hersteld 
Hervormd seminarium, dat verbonden is aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, sprake van een eigen opleiding. 
Ook voor jeugdwerk, diaconaat, zending en evangelisatie dienden nieuwe structuren te worden aangebracht en met dankbaarheid mag geconstateerd worden dat één en ander inmiddels ook daadwerkelijk gestalte heeft gekregen. 
Ootmoedige dankbaarheid tegenover de Koning der Kerk dient ons hart te vervullen als we zien op de voortgang van het kerkelijke leven dat er na 1 mei 2004 mocht zijn. Hier past maar één belijdenis: 'Niet ons, o HEERE, niet ons maar Uw Naam geef eer' (Psalm 115:1). 
Vanaf 7 september 1986 was ds. L. Groenenberg predikant van onze gemeente. Op 20 januari 2008 nam hij na ruim 21 jaar afscheid. Na hem werd op 21 januari 2009 ds. P. Korteweg verbonden aan onze gemeente. Hij heeft de gemeente 5 jaar gediend. Zijn opvolger werd ds. J. Joppe die op 30 september 2015 aan de hersteld hervormde gemeente van Oud-Beijerland verbonden werd en op 19 april 2020 afscheid heeft genomen. 
We mogen ons verheugen in een trouw kerkbezoek van jongeren en ouderen. Daarvoor past de ootmoedige dank aan de Heere. Eind 2021 telde de gemeente 905 leden (431 belijdende leden, 468 doopleden en 6 geboorteleden).   
  • © hersteld hervormde kerk 2024