Meer over Algemeen

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God de hemel en de aarde en dus ook de mens goed gemaakt heeft. Hij heeft ons geschapen om Hem te dienen. De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Door deze zonde in het paradijs heeft de mensheid de straf van God over zich heen gehaald en zijn de dood en de ellende in de wereld gekomen. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, hebben dezelfde neiging om het kwade (de zonde) te doen en verdienen daarom dezelfde straf. Toch heeft God de mens niet aan zichzelf overgelaten. Hij heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een weg om behouden te worden. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, gegeven als Zaligmaker . Deze Redder is vrijwillig naar de aarde gekomen, waar hij als Borg (plaatsvervanger) heeft willen lijden en aan het kruis heeft willen sterven. Doordat Hij de straf op de zonde gedragen heeft, kunnen mensen van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd.

Vanuit deze achtergrond wordt de gemeente als geheel en iedereen persoonlijk opgeroepen in belijdenis van schuld de toevlucht te nemen tot de enige Zaligmaker, Jezus Christus. Door het werk van de Heilige Geest worden zondaren tot echte gelovigen gemaakt. In hen wordt dan een nieuw leven gewerkt om weer tot eer van God te leven. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de prediking van het Woord. Zij leren daardoor te geloven dat de Heere Jezus Christus hun Zaligmaker is en hun straf op de zonde gedragen heeft.. Ze willen God liefhebben maar ook hun naasten. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven. Zonder het geloof in Christus is een mens verloren. Het is dus noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen.

  • © hersteld hervormde kerk 2020