Dagelijks Woord

Meer over Algemeen

Uitleg van zondagse dienst

Wat gebeurt er allemaal in een kerkdienst?

Wij heten u van harte welkom in een kerkdienst in de Anathothkerk van Oud-Beijerland.
Misschien is het de eerste keer dat u in een kerk bent en is alles nieuw voor u.
Hieronder vindt u een korte beschrijving van het verloop van de dienst, zodat u weet wat er ongeveer zal gaan gebeuren en wat de verschillende dingen inhouden.
Wij hopen dat u in de dienst de zegen en liefde van God mag ervaren.

Voordat de dienst begint, speelt het orgel en komen de mensen binnen. Veel kerkleden zitten iedere dienst op dezelfde plaats. In principe zijn echter alle plaatsen vrij en vinden de kerkleden het geen probleem als u toevallig op 'hun' plekje zit. 

Binnenkomst van kerkenraad en dominee
Eerst komt de kerkenraad binnen. Deze bestaat uit de ouderlingen, die leiding aan de gemeente geven, en de diakenen, die aandacht hebben voor de zorgen in de gemeente en daar buiten. Samen vormen zij het bestuur van de kerk.
De laatste personen in de rij zijn: de 'ouderling van dienst', gevolgd door de dominee en de diaken die de deur sluit. De ouderling van dienst geeft de dominee bij de preekstoel de hand en wenst hem Gods zegen toe.

Stil gebed
De dominee en de kerkenraad, en (de meesten van) de gemeenteleden vragen in dit gebed of God hen wil helpen bij het spreken of luisteren tijdens de dienst. Dat God de dienst wil zegenen.

Mededelingen
Dit betreffen dingen die de voorgaande week zijn gebeurd of bijeenkomsten in de komende week. 

Votum en groet
Hierin spreekt de dominee namens de gemeente het vertrouwen uit in de aanwezigheid en hulp van God tijdens de dienst.

Zingen
In onze gemeente zingen we psalmen. De psalmen zijn liederen uit de Bijbel, die op rijm op muziek zijn gezet en zo in diensten gezongen worden. De psalmen worden gezongen op 'hele noten', dit houdt in dat alle noten even lang worden aangehouden. Het zingen wordt begeleid op het orgel.

Voorlezen van de Tien Geboden ('s ochtends) of de Geloofsbelijdenis ('s avonds). 
De Tien Geboden zijn tien belangrijke leefregels zoals God die in de Bijbel heeft gegeven. De Geloofsbelijdenis is een samenvatting van de belangrijkste punten van het Christelijk geloof.

Zingen

Schriftlezing
Nu wordt er een gedeelte uit de Bijbel gelezen. Dit gedeelte, en dan vaak een specifieke tekst, is waar de preek (overdenking) over zal gaan.

Gebed door de dominee
Voordat er gebeden wordt, geeft de dominee aan waarvoor we speciaal gaan bidden. Bijvoorbeeld als er een kind geboren is, een huwelijksjubileum is geweest of als iemand in het ziekenhuis ligt of naar het ziekenhuis moet. 
Tijdens het gebed is het stil, vouwen de kerkleden hun handen en sluiten hun ogen. Alleen de dominee spreekt. De kerkleden bidden in zichzelf mee.

Zingen en collecte
Tijdens het zingen worden er in onze gemeente drie collectes gehouden. De eerste is voor de diaconie. De andere twee voor de kerkvoogdij en het kerkgebouw.  Wanneer u wilt kunt u wat geld in de zak doen; dit is niet verplicht! Het geld wordt gebruikt voor goede doelen, de onkosten van de diensten en het onderhouden van het gebouw.

Na het zingen, voordat de preek begint, nemen veel gemeenteleden een snoepje. Wanneer u bij iemand in de bank zit en u krijgt een rol snoep aangereikt, is het gebruikelijk dat u hier een snoepje van neemt en dan de rest door- of teruggeeft. Het eten van een snoepje tijdens de dienst is een veelvoorkomend gebruik in protestantse kerken.

De preek
De dominee geeft hierin uitleg over het Bijbelgedeelte en hoe je dat in het dagelijks leven toepast.

Zingen

Dankgebed door de dominee
hierin dankt de dominee voor het ordelijk verlopen van de dienst, en voor de hulp die hij van de Heere heeft gekregen om de preek te houden.

Zingen

Zegen (staande)
Aan het einde van de dienst gaat iedereen staan. Door de dominee wordt aan de gemeente de zegen gegeven. Dit is meer dan alleen het uitspreken van een wens, dit is de zekerheid dat God deze zegen ook daadwerkelijk zal geven.

Na de zegen zal de dienstdoende ouderling met de dominee en de andere leden van de kerkenraad eerst de kerkzaal verlaten. Vervolgens verlaten de kerkleden rij voor rij het kerkgebouw.
Bij de uitgang hangen collectebusjes. De opbrengst hiervan is voor de zending: het helpen van mensen in ontwikkelingslanden en het vertellen van de boodschap van de Bijbel aan de mensen in andere delen van de wereld.

Wij hopen dat de dienst iets voor u heeft betekend, dat u iets heeft gehad aan de preek en wensen u Gods zegen.
Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van de dienst of graag een Bijbel wilt ontvangen (gratis), kunt u dat aan de dominee bekend maken. Op de website van onze gemeente www.hhg-oudbeijerland.nl kunt u ook meer informatie vinden.

Uitleg eredienst

Wat gebeurt er in een kerkdienst?

- Binnenkomst  kerkenraad en dominee
- Stil gebed
- Mededelingen
- Votum en groet
- Zingen
- Voorlezen  Tien Geboden ('s ochtends) 
of de Geloofsbelijdenis ('s avonds). 
- Zingen
- Schriftlezing
- Gebed door de dominee
- Zingen en collecte
- De preek
- Zingen
- Dankgebed door de dominee
- Zingen
- Zegen (staande)

  • © hersteld hervormde kerk 2024