Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 1-15

Zondag 14 vr. en antw. 35-36

Zondag 14

Vr. 35 Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods, Die waarachtig en eeuwig God is a en blijft b, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria c, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft d, opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij e, Zijn broederen in alles gelijk f, uitgenomen de zonde g.

a  1 Joh. 5:20. Joh. 1:1 en 17:3. Rom. 1:3. Kol. 1:15. 
b  Rom. 9:5. 
c  Gal. 4:4. Luk. 1:31, 42, 43. 
d  Matth. 1:20. Luk. 1:35. 
e  Rom. 1:3. Ps. 132:11. 2 Sam. 7:12. Luk. 1:32. Hand. 2:30. 
f  Filipp. 2:7. Hebr. 2:14, 17. 
g  Hebr. 4:15.

Vr. 36 Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?
Antw. Dat Hij onze Middelaar is a, en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt b.

a  Hebr. 7:26, 27. 
b  1 Petr. 1:18, 19 en 3:18. 1 Kor. 1:30, 31. Rom. 8:3, 4. Jes. 53:11. Ps. 32:1.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024