Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 1-15

Zondag 6 vr. en antw. 16 - 19

Zondag 6

Vr. 16 Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde a; en dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen b.

a  Ez. 18:4, 20. Rom. 5:18. 1 Kor. 15:21. Hebr. 2:14, 15, 16.
b  Hebr. 7:26, 27. Ps. 49:8. 1 Petr. 3:18.

Vr. 17 Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?
Antw. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid a, den last van den toorn Gods baan Zijn mensheid zou kunnen dragen c, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven d.

a   Jes. 9:5 en 63:3.
b  Deut. 4:24. Nah. 1:6. Ps. 130:3.
c   Jes. 53:4, 11.
d   Jes. 53:5, 11.

Vr. 18 Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God a en een waarachtig b, rechtvaardig mens is c?
Antw. Onze Heere Jezus Christus d, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is e.

a   1 Joh. 5:20. Rom. 9:5 en 8:3. Gal. 4:4. Jes. 9:6. Jer. 23:6. Mal. 3:1.
b   Luk. 1:42 en 2:6, 7. Rom. 1:3 en 9:5. Filipp. 2:7. Hebr. 2:14, 16, 17 en 4:15.
c   Jes. 53:9, 11. Jer. 23:5. Luk. 1:35. Joh. 8:46. Hebr. 4:15 en 7:26. 1 Petr. 1:19 en 2:22 en 3:18.
d  1 Tim. 2:5. Matth. 1:23. 1 Tim. 3:16. Luk. 2:11. Hebr. 2:9.
e  1 Kor. 1:30.

Vr. 19 Waaruit weet gij dat?
Antw. Uit het Heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard a, en daarna door de heilige patriarchen b en profeten c laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremoniën der Wet laten voorbeelden d, en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld e.

a    Gen. 3:15.
b   Gen. 22:18 en 12:3 en 49:10.
c    Jesaja 53 en 42:1, 2, 3, 4 en 43:25 en 49:5, 6, 22, 23. Jer. 23:5, 6 en 31:32, 33 en 32:39, 40, 41.
      Micha 7:18, 19, 20. Hand. 10:43 en 3:22, 23, 24. Rom. 1:2. Hebr. 1:1.
d   Hebr. 10:1, 7. Kol. 2:7. Joh. 5:46.
e   Rom. 10:4. Gal. 4:4 en 3:24. Kol. 2:17.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024