Dagelijks Woord

Meer over Catechese/Jeugd

Jeugdwerk

Binnen de Hersteld Hervormde Gemeente 'Anathoth' zijn er de verschilllende mogelijkheden om de volgende bijeenkomsten te volgen.
Al deze afzonderlijke bijeenkomsten zijn er met het doel om de jeugd van de gemeente, hoe jong of oud ze ook zijn, onderwijs te geven uit het onfeilbare woord van God.

De Heere Jezus Christus heeft de kinderen zelf tot Hem geroepen. Dit kunt u terugvinden in Lukas 18 : 15 - 17:
Jezus zegent de kinderkens:
15 En zij brachten ook de kinderkens tot Hem, opdat Hij die zou aanraken; en de discipelen, dat ziende, bestraften dezelve.
16 Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
17 Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024