Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Ds. J. Joppe

Ochtenddienst

18 feb2024 09:30

Schriftlezing: Mattheüs 17: 1-13

Liturgie:

Ps. 49 : 1
Gez. 1 : 9 (tien geboden des Heeren)
Schriftlezing: Mattheüs 17: 1-13
Ps. 2 : 4 en 6
Ps. 123 : 1
Ps. 145 : 5

Tekst voor de prediking: Matthëus 17 vers 1 - 9
Thema: Een hoogtepunt op de lijdensweg van Christus

Matthëus 17
1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen.
2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.
3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.
4 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias.
5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!
6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.
7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.
8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.
9 En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden.
10 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen?
11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten.
12 Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.
13 Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had.

Liturgie GBS

Collecten overmaken:

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 


Ook aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan u als meeluisteraar vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:

 

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’

Vrijwillige bijdrage

 

 

Vragen bij prediking

Hieronder vindt u / jij  eventueel vragen bij de prediking als PDF bestand. 

Met deze vragen kunt u / jij nadenken en of napraten over de gehouden prediking. 

 

 

Vragen:  

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024