Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Ds. P. Verhaar / 1e Pinksterdag

Ochtenddienst

19 mei2024 09:30

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 - 13

Liturgie:

Ps. 43 : 3
Ps. 119 : 4
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 - 13
Ps. 85 : 1 en 3
Ps. 45 : 2
Ps. 138 : 2
 
Tekst voor de prediking: Handelingen 2 vers 1-4
1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 
2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 
3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. 
4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
 
Thema: De uitstorting van de Heilige Geest
- Uitzien naar de vervulling
- Tekenen bij de vervulling 
- Kracht in de vervulling 
 
Handelingen 2
1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.
6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers?
8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie.
10 En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten;
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.
12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?
13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns. 

Dienst der Offeranden:

29 Mei 2024 (bijbellezing)

-  Diaconie
-  Kerkvoogdij

 

2 Juni 2024

- Plaatselijk jeugdwerk
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

9 Juni 2024 

-  
-  
-  

 

Collecten overmaken:

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 


Ook aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan u als meeluisteraar vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:

 

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’

  • © hersteld hervormde kerk 2024