Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 31-45

Zondag 36 vr. en antw. 99 en 100

Zondag 36

Vr. 99. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloeken a of met valsen eed b, maar ook met onnodig zweren c, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken d; en in het kort, dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken e, opdat Hij van ons recht beleden f, aangeroepen g, en in al onze woorden en werken geprezen worde h.

a Lev. 24:15-16 
b Lev. 19:12 
c Mat. 5:37, Jak. 5:12 
d Lev. 5:1 Spr. 29:24 
e Jer. 4:2, Jes. 45:23 
f Mat. 10:32, Rom. 10:9-10 
g Ps. 50:15, 1Tim. 2:8 
h Kol. 3:17, Rom. 2:24, 1Tim. 6:1

Vr. 100. Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?
Antw. Ja gewisselijk a; want er is geen groter zonde, noch die God meer vertoornt, dan de lastering Zijns Naams; waarom Hij die ook met den dood te straffen bevolen heeft b.

a Spr. 29:24, Lev. 5:1 
b Lev. 24:16

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024