Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 31-45

Zondag 38 vr. en antw. 103

Zondag 38

Vr. 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod?

Antw. Eerstelijk dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden a, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome b, om Gods Woord te horen c, de Sacramenten te gebruiken d, God den Heere openlijk aan te roepen e, en den armen Christelijke handreiking te doen f; ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange g.

a Tit. 1:5, 2Tim. 3:14, 1Kor. 9:13-14, 2Tim. 2:2, 2Tim. 3:15 
b Ps. 40:10-11, Ps. 68:27, Han. 2:42 
c 1Tim. 4:13, 1Kor. 14:29 
d 1Kor. 11:33 
e 1Tim. 2:1, 1Kor. 14:16 
f 1Kor. 16:2 
g Jes. 66:23

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024