Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 31-45

Zondag 45 vr. en antw. 116-119

VAN HET GEBED

Zondag 45

Vr. 116. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert a, en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken b.

a Ps. 50:14 
b Mat. 7:7, Luk. 11:9, Luk. 11:13, 1Th. 5:17

Vr. 117. Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?
Antw. Eerstelijk dat wij alleen den enigen waren God, Die Zich in Zijn Woord ons geopenbaard heeft a, om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden b, van harte aanroepen c. Ten andere dat wij onzen nood en ellendigheid recht en grondig kennen d, opdat wij ons voor het aangezicht Zijner majesteit verootmoedigen e. Ten derde dat wij dezen vasten grond hebben f dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus' wil zekerlijk wil verhoren g, gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft h.

a Opb. 19:10, Joh. 4:22-24 
b Rom. 8:26, 1Joh. 5:14, Jak. 1:5 
c Joh. 4:24, Ps. 145:18 
d 2Kron. 20:12 
e Ps. 2:11, Ps. 34:18, Jes. 66:2(* Ps. 34:18 AV = Ps. 34:19 SV) 
f Rom. 10:14, Jak. 1:6 
g Joh. 14:13, Joh. 16:23, Daniël 9:18 
h Mat. 7:8, Ps. 27:8

Vr. 118. Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden?
Antw. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft a, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat Hij ons Zelf geleerd heeft.

a Jak. 1:17, Mat. 6:33

Vr. 119. Hoe luidt dat gebed?
Antw. a Onze Vader, Die in de hemelen zijt. 
1. Uw Naam worde geheiligd. 
2. Uw Koninkrijk kome. 
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
4. Geef ons heden ons dagelijks brood. 
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

a Mat. 6:9-13, Luk. 11:2-4

  • © hersteld hervormde kerk 2024