Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 16-30

Zondag 19 vr. en antw. 50-52

Zondag 19

Vr. 50 Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods?
Antw. Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelven daar bewijze als het Hoofd Zijner Christelijke Kerk a, door Wien de Vader alle ding regeert b.

a Ef. 1:20, 21, 22, 23. Kol. 1:18. 
b Matth. 28:18. Joh. 5:22.

Vr. 51 Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?
Antw. Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heiligen Geest in ons, Zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet a. Daarna, dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart b.

a  Hand. 2:33. Ef. 4:8. 
b  Ps. 2:9 en 110:1, 2. Joh. 10:28. Ef. 4:8.

Vr. 52 Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?
Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofde even Denzelfde Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht a, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen b, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal c.

a  Filipp. 3:20. Luk. 21:28. Rom. 8:23. Tit. 2:13. 1 Thess. 4:16. 
b  Matth. 25:41. 2 Thess. 1:6. 
c  Matth. 25:34. 2 Thess. 1:7.

  • © hersteld hervormde kerk 2024