Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 16-30

Zondag 21 vr. en antw. 54-56

Zondag 21

Vr. 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk?
Antw. Dat de Zone Gods a uit het ganse menselijk geslacht b Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren c, door Zijn Geest en Woord d, in enigheid des waren geloofs e, van den beginne der wereld tot aan het einde f vergadert, beschermt en onderhoudt g; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben h en eeuwig zal blijven i.

a Ef. 4:11-13, Ef. 5:26, Joh. 10:11, Han. 20:28 
b Gen. 26:4, Opb. 5:9 
c Rom. 8:29, Ef. 1:10-13 
d Jes. 59:21, Rom. 1:16, Rom. 10:14-17Ef. 5:26 
e Han. 2:42, Ef. 4:3-5 
f Ps. 71:17-18, Jes. 59:21, 1Kor. 11:26 
g Mat. 16:18, Joh. 10:28-30, Ps. 129:1-5 
h 1Joh. 3:14, 1Joh. 3:19-21, Rom. 8:10, 2Kor. 13:5 
i Ps. 23:6, 1Kor. 1:8-9, Joh. 10:28, 1Joh. 2:19, 1Pet. 1:5

Vr. 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?
Antw. Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan den Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben a.Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden b.

a 1Joh. 1:3, Rom. 8:32, 1Kor. 12:12-13, 1Kor. 6:17 
b 1Kor. 12:21, 1Kor. 13:1, 1Kor. 13:5, Fil. 2:4-8

Vr. 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?
Antw. Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn 
zondigen aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb a, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken b, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome c.

a 1Joh. 2:2, 1Joh. 1:7, 2Kor. 5:19 
b Rom. 7:23-25, Jer. 31:34, Mic. 7:19, Ps. 103:3, Ps. 103:10, Ps. 103:12 
c Joh. 3:18, Joh. 5:24

  • © hersteld hervormde kerk 2024