Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 16-30

Zondag 30 vr. en antw. 80-82

Zondag 30

Vr. 80. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse Mis?
Antw. Het Avondmaal des Heeren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft a, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd b, Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders c, en daar van ons wil aangebeden zijn d. Maar de Mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de Mis in den grond anders niet, dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij e.

a Heb. 10:10, Heb. 10:12, Heb. 7:26-27 Heb. 9:12, Heb. 9:25, Joh. 19:30, Mat. 26:28, Luk. 22:19 
b 1Kor. 10:16-17, 1Kor. 6:17 
c Joh. 20:17, Kol. 3:1, Heb. 1:3, Heb. 8:1 
d Mat. 6:20-21, Joh. 4:21, Luk. 24:52, Han. 7:55, Kol. 3:1, Fil. 3:20, 1Th. 1:10 
e Heb. 9:26, Heb. 10:12, Heb. 10:14

Vr. 81. Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?
Antw. Voor degenen, die zichzelven vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren.Maar de hypocrieten en die zich niet met waren harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelven een oordeel a.

a 1Kor. 11:28, 1Kor. 10:19-22

Vr. 82. Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen?
Antw. Neen; want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd, en Zijn toorn over de ganse gemeente verwekt a. Daarom is de Christelijke Kerk schuldig, naar de ordening van Christus en Zijn apostelen, zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.

a 1Kor. 11:20, 1Kor. 11:34, Jes. 1:11, Jes. 66:3, Jer. 7:21, Ps. 50:16

  • © hersteld hervormde kerk 2024