Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 16-30

Zondag 27 vr. en antw. 72-74

Zondag 27

Vr. 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve?
Antw. Neen het a; want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden b.

a Mat. 3:11, 1Pet. 3:21, Ef. 5:26 
b 1Joh. 1:7, 1Kor. 6:11

Vr. 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?
Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden a, maar veelmeer, omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden b.

a Opb. 1:5, Opb. 7:14, 1Kor. 6:11 
b Mar. 16:16, Gal. 3:27

Vr. 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Antw. Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn a, en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden b en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt c, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden d, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is e, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is f.

a Gen. 17:7 
b Mat. 19:14 
c Luk. 1:15, Ps. 22:11, Jes. 44:1-3 Han. 2:39
d Han. 10:47 
e Gen. 17:14 
f Kol. 2:11-13

  • © hersteld hervormde kerk 2024